Jübüli ýoga balak

Jübüli ýoga balak

ZHIHUI jübüli dürli ýoga balaklaryny öndürijilerden we üpjün edijilerden biri hökmünde jübüli ýokary hilli ýoga balaklary üçin ygtybarly çeşmedir.we jübiňiz bilen ýöriteleşdirilen ýoga balagyny hödürleýän hünärmen zawod bilen enjamlaşdyryldy.

Biziň kompaniýamyz "hil - kompaniýanyň durmuşy, ygtybarlylyk - bu kompaniýanyň kalby" ýörelgesine eýerýär we jübüleri, aýallar üçin berk ýoga balaklary, alawlanan ýoga balaklary we erkekler üçin ýoga balaklary bilen işjeň legen öndürýär.Biziň maksadymyz elmydama düşnüklidir: bäsdeşlik etmek we dünýädäki müşderilere bäsdeşlik bahalarynda ýokary hilli önümler bermek.Potensial alyjylaryň OEM we ODM sargytlary üçin biziň bilen habarlaşmagyny makullaýarys.Önüm, Europeewropa, Amerika, Awstraliýa, Nýu-Deli, Argentina, Gana, Singapur we ş.m. ýaly bütin dünýäde üpjün ediler. Bu önümleriň haýsydyr biri bilen gyzyklanmak isleseňiz, bize habar bermegi ýatdan çykarmaň.Çuňlugyňyzyň spesifikasiýasyny alanyňyzdan soň size söz bermäge şat bolarys.Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin hususy tejribeli gözleg we in engineenerlerimiz bar, ýakyn wagtda soraglaryňyza garaşýarys 'we geljekde siziň bilen işleşmäge mümkinçilik taparys diýip umyt edýäris.Kompaniýamyza hoş geldiňiz.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
iň gowy ýoga balak zawodlary

Jübü öndürijisi bilen iň oňat ýoga balak, Hytaýdaky zawod

Jübü öndürijisi bilen ýoga balak hökmünde lomaý we eksportda 10 ýyldan gowrak tejribämiz bar.Jübü önümleri bolan ýoga balaklarymyz daşary ýurtlara, esasanam ABŞ, Awstraliýa, Kanada, Angliýa we Europeewropa eksport edilýär.

ZHIHUI öz zawody bilen jübü öndürijisi bilen ýoga balak hökmünde, her ýyl jübüli ýoga balaklarynyň köp görnüşli we meşhur görnüşlerini dizaýn edýär we öndürýär, şeýle hem OEM & ODM hyzmatlaryny hödürleýär.Jübiňiz bilen öz ýoga balak markaňyzy satmak isleseňiz, şahsylaşdyrylan islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin logotipiňizi / nagyşyňyzy / gaplamany sazlamaga kömek edip bileris.

Saýlanan neýlon / spandex / poliester matalary ulanýarys, ýoga balaklary uzyn, geýmek üçin amatly we ajaýyp gabat gelýär.Önümçilikde berk hil gözegçiligi bilen önümlerimiz pul üçin iň ýokary bahany üpjün edip, könelmegine we garramagyna garşy durmaga ukyplydyr.

Kiçi MOQ:Jübüleriň stili we reňki bilen 100 sany lomaý ýoga balak.

Hususy bellik hyzmaty:Dizaýn / logo / nagyş / bellik / swing belligi / paket / ştrih-kod we ş.m.

Qualityokary hilli:Jübüli ähli adaty ýoga balaklary, iberilmezden ozal 5 gezek ýokary hilli barlagdan geçmeli.

Çalt gurşun wagty:Jübü dizaýn jikme-jiklikleri bilen lomaý ýoga balaklarynyň hemmesi tassyklanylandan soň, nusga önümçiligi üçin 7 gün we köpçülikleýin önümçilik üçin 25 gün.

Gözleg we barlag topary:Jübü lomaý sport eşikleri pudagy bilen ýoga balakda 10 ýyldan gowrak tejribe

Önümçilik kuwwaty:Jübüli 150000 sany lomaý ýoga balakly aýlyk önümçilik

Aragatnaşyk:24H onlaýn, tejribeli we hassa satuw topary size göni ýaýlym täzelenmeleri we jübü teklipleri bilen professional lomaý ýoga balaklaryny hödürleýär.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Jübü öndüriji bilen ýoga balak - ZHIHUI

ZHIHUI Hytaýda jübü öndürijisi bilen öňdebaryjy ýoga balak bolup, jübüleri bilen rahat we moda ýoga balaklaryny üpjün etmäge bagyşlanýar.Hünärmen önümçilik liniýasy we ygtybarly OEM & ODM hyzmaty bilen, dünýädäki bölek satyjylar bizi jübü öndürijisi bilen ynamdar professional ýoga balak hökmünde saýlaýarlar.

adaty ýoga balak dizaýny

Omörite dizaýn

Jübiňizden başlap kolleksiýa bilen ýoga balak döretmek üçin siziň bilen bilelikde işleýäris.Dizaýn eskizini we dizaýn we hil boýunça talaplar bilen üpjün ediň ýa-da üýtgedilen maslahatlar bilen bize asyl nusgalary iberiň.Sizi üns bilen diňläris we dizaýn, ölçeg, mata, reňk we başgalar boýunça tekliplerimizi bereris.

Variousörite dürli logotip usullary

Logörite logotip

Küpek ekrany çap etmek, keşde çekmek, sublimasiýa, ýylylyk geçirmek, kremnini çap etmek, nagyşlamak we ş.m. ýaly dürli logotip usullaryny hödürläp bileris, ýokardaky usullaryň hemmesi markaňyzy tapawutlandyrmak, has gymmatly etmek üçin sport eşikleriniň dizaýnyna ulanylyp bilner, we has moda.

Ogaoga balak üçin matalar

Fabricsörite matalar

Dizaýna esaslanyp, deňeşdirmek we saýlamak üçin premium we laýyk matalary maslahat bereris.Pagta, neýlon, poliester, likra, bambuk süýümi, viskoz, reýon, gaýtadan ulanylýan matalar we ş.m. ýaly matalaryň giň görnüşi.

Ogaoga balak üçin reňk çalyşmalary

Reňk çalyşmalary

Mata swatch katalogyndan dürli reňkler saýlanyp ýa-da Pantone reňkine ýa-da beren reňk nusgalaryna görä öz reňkiňizi düzüň.

Custöriteleşdirilen bellik, swing belligi we paket

Custöriteleşdirilen paket

Care Label, Marka Label, Swing Tag, UPC Sticker we Packaging Bag, ect üçin ýörite hyzmat hödürleýäris.Diňe talaplaryňyzy aýdyň we hemmesini siziň üçin ederis.

Jübü öndürijiler we üpjün edijiler we Hytaýdaky zawodlar bilen ýoga balak

CHINA-da jübüsini lomaý satmak bilen ýöriteleşdirilen ýoga balaklaryny satyn almak isleýärsiňizmi?Jübü öndürijisi bilen meşhur ýoga balaklary, işiňizde size kömek etmek üçin şu ýere gelýär.Bar etmeli zadyňyz, adaty islegleriňiziň hemmesini Hytaýyň iň belli öndürijileriniň biriniň dizaýn topary bilen habarlaşmak.Reňk shemasy, material in engineeringenerligi, tapawutly reňkler, dürli ululyklar we ş.m., dükanyňyzyň täze kolleksiýasynyň döredijilik talaplaryna ekipa .y ugrukdyranda esasy pikirlerdir.Döredijilik hünärmenleri, gowy düzülen we köpçülikleýin öndürilip bilinjek aýratynlyklaryňyza esaslanyp, nusga elementini dörederler.Köp alyjylary jübüli adaty ýoga balaklarynyň dürli görnüşleri bilen doýurýarys.Jübü öndürijisi bilen öňdebaryjy ýoga balaklary hökmünde, satyjylaryň we telekeçileriň iň giň isleglerini kanagatlandyrmak üçin köp zähmet çekýäris we toparymyzyň senetleri stil we rahatlygyň ajaýyp garyndysyny öz içine alýan jübüli ýörite ýoga balaklaryny talap edýär.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Iş üçin jübüli ýoga balak

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Jübi bilen kapri ýoga balak

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Jübüler bilen ýoga balaklaryny kesiň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Jübüli köne deňiz ýoga balak

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Ogaoga balak jübüleri

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Jübüli ýumşak ýoga balak

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Jübüli pagta ýoga balak

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Jübüli ýagly ýumşak ýoga balak

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Jübi bilen görmeýän ýoga balak

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Gözleýän zadyňyzy tapmaýarsyňyzmy?

Jikme-jik talaplaryňyzy bize aýdyň.Iň oňat teklip berler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Jübüleriň ululygy diagrammasy bilen ýoga balak

US CN UK EU FR Bust cm Bel sm Bagry cm
XXS (00) XS 6 34 36 80 60 86
XS (0/2) S 8 36 38 83 63 89
S (4/6) M 10 38 40 87 67 94
M (8/10) L 12 40 42 93 73 99
L (12) XL 14 42 44 98 78 104
XL (14) XXL 16 44 46 103 83 109
XXL (16) XXXL 18 46 48 109 88 114

Jübüli ýoga balak näme üçin beýle meşhur?

Jübüli ýoga balaklarynyň täze tendensiýa bolmagynyň birnäçe sebäbi bar.Birinjisi, işleýän wagtyňyz telefonyňyzy ýa-da beýleki ownuk zatlary saklamak üçin ajaýyp.Şeýle hem, aýratyn sumka götermek barada aladalanman, zerur zatlaryňyzy ýanyňyzda saklamagy aňsatlaşdyrýarlar.Mundan başga-da, diňe fitnes şkafyňyzy köptaraply edýärler.Sport zalyna barýarsyňyzmy, ylgaýarsyňyzmy ýa-da ýoga synpyny edersiňizmi, balakdaky jübüler tertipli we taýyn bolmagy aňsatlaşdyrýar.

Bagtymyza, zerur zatlary aňsat we paýhasly götermäge kömek etmek üçin jübüli legler bar.Sport bilen meşgullanmaýan bolsaňyzam, jübiňizdäki leggler we ýoga balaklar amatly we amatly.

 

Näme üçin jübüler bilen lomaý söwda etmek kararyna geldik?

 

Ogaoga balaklary aýallaryň eşigi hökmünde moda öňe saýlanýar, ýöne ähli aýal-gyzlaryň fitnes esbaplaryndan ýoga aýakgaplary ter we güýçli maşk synagyndan geçmeli.

 

Elbetde, fitnes kluby moda sergisi däl, ýöne ajaýyp görünmek we rahat duýmak zerurlygy ýüze çykanda bize şatlyk we ýeňillik getirip biler.Mundan başga-da, işjeň eşikler köp aýallar üçin gündelik esasy zada öwrülenligi sebäpli, fitnes aýakgaplary ýönekeý ylgaw ýa-da ýoga synpyndan has möhümdir.

 

Ine, azajyk: gaoga bilen meşgullanýan ýa-da meşgullanýan wagtyňyz telefonyňyzy ýa-da göçme enjamyňyzy nirede saklaýarsyňyz?Bu meseläni çözmek üçin jübüli lomaý legler döredildi.Türgenleşigiňize we türgenleşigiňize amatly bolar ýaly zatlary ýerleşdirmek üçin wagtlaýyn ýer berýär.Uzak möhletleýin bazar gözleglerimiziň netijesinde, adamlaryň jübi telefonlaryndan ýoga balaklaryny has köp saýlaýandyklaryna göz ýetirdik.
Elbetde, ýoga balaklarynyň gündelik dynç alyş sahnalaryna aralaşmagy bilen, jübüler bilen dizaýn etmek has zerur.

 

Öndürijiniň önümçilik terezisi

ZHIHUI ýoga balaklarynyň ösüş zawodyna we önümçiligine gönükdirilen ýoga balaklarynyň çeşme zawodydyr.Bizde iki sany bökdençsiz we tikilen önümçilik liniýasy, Italiýadan getirilen 50 tegelek maşyn we aýlyk önümçilik kuwwaty 50,000-70,000 bölek bolan 4 sany asma önümçilik liniýasy bar.

Zawodymyzda 9000 inedördül metrlik döwrebap zawod, 500 tehniki işgär, hünärmen tehniki topar, hünärmen nagyş dizaýnerleri bar we müşderilerimiz üçin öz markamyzy aňsatlyk bilen düzüp bilmek üçin her ýyl 100-den gowrak täze önüm öndürýäris.

oem aýallar ýoga geýim zawody
ýoga geýim zawody
ýoga zawodyny geýiň

Jübüli ýoga balaklarymyzyň artykmaçlyklary näme?

1. Jübüt ýoga balak dizaýn topary bilen super laýyk dizaýny üpjün ediň

Sport zaly ýoga balaklary - käbir ýagdaýlarda "leggings" diýlip hem atlandyrylýar - fitnes merkezine taýýarlananyňyzda ajaýyp wariant.Gaoga balaklarynyň bagryňyza laýyk gelýändigine göz ýetiriň we goşmaça kömek üçin beýik bel çyzgysyny ulanmagy karar ediň.Iň oňat ýer tapanyňyzda, ýaşaýyş durmuşyňyzy gowulaşdyryp biljek dürli häsiýetleri göz öňünde tutuň.Işlemek üçin telefonyňyzy ýakyn ýerde saklamagy makul bilýän bolsaňyz, gapdal jübüleri bilen gözläň.

Gijelerine açyk howada ylgamak isleseňiz, has gowy howpsuzlyk aýratynlyklary üçin şöhlelendiriji gyzyl zolaklar bilen gözläň.Jübüli lomaý ýoga balaklarymyzy şöhlelendiriji gyzyl zolaklar bilen düzüp bolýar.Lomaý ýoga balaklarymyzda jübiňize mätäç bolsaňyz-da, islegleriňize laýyk gelýän biri bar.

2. Özbaşdak düzülen materially jübüli ýoga balak öndürijisi

Gaoga balaklarynyň hemmesi birmeňzeş öndürilmeýär we ýokary hilli iň uly tapawut dokma önümlerinde.“Spandex” ýa-da “likra” diýlip hem atlandyrylýan Elastan, leggings ýasamak üçin ulanylýan iň köp ýaýran önümleriň biridir.Zawodymyz önümiňiz üçin halaýan islendik materialyňyzy düzüp biler.

Elastan çydamly we uzyn - hökman berk sport ýaryşlarynda 2 aýratynlyk isleýärsiňiz.

“Shaped” Magazineurnalynyň belleýşi ýaly, köp “sport we dynç alyş” kompaniýalary spandex-i poliester, neýlon we kümüş ýaly dürli önümler bilen garyşdyryp, çyglylygy çalt siňdirýän, bedene degýän we balakdaky ysy azaldýan berk beden öndürýär.

Käbir kompaniýalar pagta, bambuk we ýüň ýaly tebigy zatlardan öndürilen dokma önümleriniň peýdasyna adam tarapyndan öndürilen önümleri bloklaýarlar.Bu önümler örän amatly, ýöne der siňdirmek ukyby çäklidir.

Söwda edende material maglumatlary ýazyň we haýsy materialyň bedeniňiz üçin amatlydygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

3. Dürli ssenariýalara laýyk jübü dizaýny

Iň oňat ýoga leggleri, saglyk klubynda wagtyňyzdan has köp peýdalanmaga kömek edip biler, şonuň üçin ýerine ýetirýän işiňiziň görnüşine laýyk birini saýlaň.Aşakda köplenç ulanylýan maşk programmalaryna salgylanma.

Ylgaw / Kardio: Höweslendirip biljek ýokary güýçli türgenleşikler üçin uzaldylan aýakgaplar zerurdyr.Daşarda ylgaýan ýa-da tigir sürýän bolsaňyz, hezil etmek üçin kiçi jübüli legenleri isläp bilersiňiz.

Uzalmak: Dynç almak, çeýe we uzalmak goşmaça uzaldyjy berkitmeleriň gerekdigini görkezýär.Gaýyşlar ýa-da fermuarlar bilen berkitmelerden uzak duruň, sebäbi garnyňyza, gapdallaryňyza ýa-da arkaňyza ýatsaňyz, bedeniňize gaharly itergi berip biler.

Agyr atletika: Çekişler, agyr atletika we öýkenler hökman aýaklaryňyzy synap görer.Wagtyňyzyň köpüsini aýnanyň öňünde maşk edýändigiňizi göz öňünde tutsaňyz, has özüne çekiji ter jübütlerini saýlamak utandyryjy zat däl!

Jübüli we guşakly beýik gara aýaklar, agyr atletika bilen kardio arasynda geçýän amaly maşklar üçin iň gowusydyr.

Näme üçin Hytaýda ýoga balak üpjün edijisi hökmünde saýlaň

Iň gowy hil

Gaoga balak öndürmekde, dizaýn etmekde we ulanmakda baý tejribämiz bar we dünýäde 100-den gowrak müşderä hyzmat etdik.

Bäsdeşlik bahasy

Çig malyň bahasyndan düýpgöter artykmaçlygymyz bar.Şol bir hil boýunça biziň bahamyz, adatça, bazardan 10% -30% arzan.

Çalt eltiş wagty

“Air Express”, deňiz we hatda gapy-gapy hyzmaty bilen eltip bermek üçin iň oňat iberiji ekspeditorymyz bar.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Gaoga balak näme?

Ogaoga balak, häzirki zaman balak üçin başga bir meşhur alternatiwadyr.“Starbucks” -a, sport zalyna ýa-da ýoga studiýasyna geýen birini ýa-da çagalaryny mekdepden alyp gitjek birini tapyp bilersiňiz.Ogaoga balaklary diňe yogislere mahsus däl, ýöne ýoga amaly üçin iň oňat dizaýn aşagydyr.Aýakgaplar we ýoga balaklaryň arasyndaky esasy tapawut, matanyň galyňlygy we çeýeligi, şeýle hem bil bagydyr.Ogaoga balaklary has galyň we has çydamly bolýar, şonuň üçin hereket edeniňizde görmezler.Olar büst meýdanynda berk, ýöne dürli pozisiýalara geçeniňizde gowşaýarlar.

Ogaoga balak stili

Sport zallarynyň köpüsi aslynda legga däl-de, ýoga balaklaryna meňzeýär.Stillere aýakgap şortikleri, giň aýakly balak, ýoga ter balaklary, kesilen aýakgaplar, topuk uzynlygyndaky balak we başgalar girýär.Iň meşhur ýoga balak stilleri, ýokary belli leggings stilidir.Bu balak her gezek aýakgapdan has gowudyr, sebäbi aslynda arzan moda däl-de, hereketli hereket üçin niýetlenendir.

Gaoga balakdaky jübüler näme?

Synçylar her dürli türgenleşik wagtynda balagyň ýerinde galandygyny, esasanam jübüleri - telefonyňyz we gapjygyňyz üçin iki sany uly jübü we açarlaryňyz üçin kiçijik bil jübüsini halaýandyklaryny bellediler.

Aýaklaryň arkasyndaky kiçijik jübüler näme?

Jübüde smartfon, hatda iPhone 6 we has uly Android telefonlary saklamak üçin ýeterlik uly.Jübiňiz hakda pikir etmän ylgap, uzadyp we egilip bilmek üçin fermuar bilen ygtybarly ýapylýar.Kim maşk edende ýa-da ylgaýarka jübüsinden bir zadyň gaçmagy barada alada etmek isleýär

Ogaoga balak vs. Moda leggings vs. Işjeň eşik leggings

Günüň ahyrynda bu sözleri aňsatlyk bilen bulaşdyryp bolar.Gaoga balaklary we has ýokary hilli, has gymmat, has galyň we ýoga maşklary we sport bilen meşgullanmak üçin has gowy matalary bolan ýoga balaklaryny we sport aýakgaplaryny tapawutlandyrmak möhümdir.

Işjeň eşikler, ýoga balaklary bilen leggleriň arasyndaky gibrid, ýöne şonda-da ýoga kategoriýasyna girýär, sebäbi olar hiç haçan aç-açan we uzak dowam etmeýär.Moda geýimleri arzan we tötänleýin ýa-da geýinmek üçin gyzykly nagyşlar we stiller bar.

Günüň ahyrynda ýoga balak bilen aýakgaplaryň arasyndaky tapawut gaty uludyr.Bahasy, stili, matasy we işleýşi boýunça ep-esli tapawutlanýar.Günüň ahyrynda ýoga ýa-da maşk etmek isleseňiz, ýoga balagyny saýlaň.Daşary çykmak ýa-da tötänleýin stil döretmek isleseňiz, leggings saýlaň.

Specialörite talap barmy?

Umuman alanyňda, umumy ýoga balak önümleri we ätiýaçlyk çig mal bar.Specialörite islegiňiz üçin size özleşdiriş hyzmatymyzy hödürleýäris.OEM / ODM-ni kabul edýäris.Logo ýa-da marka adyňyzy ýoga balak bedenine we gaplamasyna çap edip bileris.Takyk sitata üçin bize aşakdaky maglumatlary aýtmaly:

Spesifikasiýa

Matalara talaplary aýdyp bermegiňizi haýyş edýäris;we reňk çalşygy, paket ýa-da ýörite dizaýn we ş.m. ýaly goşmaça funksiýa goşmaly bolsa.

Mukdar

MOQ çägi ýok.Emma Maks mukdary üçin, arzan bahany almaga kömek eder.Has köp mukdarda sargyt edilip bilner.

Arza

Taslamalaryňyz üçin arzaňyzy ýa-da jikme-jik maglumatyňyzy aýdyň.Size iň gowy saýlawy hödürläp bileris, şol bir wagtyň özünde, satuw geňeşçimiz size býudjetiňize görä has köp teklip berip biler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň