• sgs
 • nocsae bilen duşuşýar
 • ce

OGOGA eşikleri we ýoga eşikleri we ýoga geýimleri

Hytaýda iň ýokary ýoga egin-eşik üpjün edijileriniň we öndürijileriniň biri hökmünde aýallaryň ýoga eşiklerini, erkekleriň ýoga eşiklerini, üstesine-de ululykdaky ýoga eşiklerini, göwreli aýallaryň ýoga eşiklerini we ş.m. goşmak bilen saýlamagyň dürli görnüşlerini hödürleýäris, şol bir wagtyň özünde-de kabul edýäris dürli reňkleri, matalary, stilleri we logotipleri özleşdirmek.

 

Ogaoga balak zawody

Biz hakda

Öňdebaryjy ýoga eşik öndürijisi we lomaý üpjün ediji

Zawodymyz 2011-nji ýylda döredildi, fitnes ýoga bilen ylham aldy we fitnes höwesjeňleri üçin amatly we moda sport eşiklerini döretmegi maksat edinýär.Gözleg we ösüş, ýoga eşiklerini öndürmek we satmak bilen meşgullanýarys.BizÇeşme zawodysenagat we söwda.Guangdong welaýatynyň Huizhou şäherinde ýerleşýär.

Zawodymyz 20,000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär we 300-500-den gowrak işçi bar.Bizde doly önümçilik zynjyry we önümçilik enjamlary, nusga ussahanasy, synag ussahanasy bar.Olaryň arasynda aýda 600 000-den gowrak önüm öndürýän, 6000 inedördül metrden gowrak ammar meýdany we 2 million inwentar bolan 50-den gowrak dört iňňeli alty sapakly tikin maşynlary we 200 tekiz torna maşynlary bar. içerde we daşary ýurtlarda müşderilere wagtynda durnukly haryt çeşmesi berip biljek bölekler.

Içerki we daşary ýurt markasy bilen hyzmatdaşlyk etdikýoga eşikleriuzak wagtlap OEM ýaly müşderiler.Hoş geldiňizOEM & ODM özleşdirmesi, nusgalaşdyrmak, çyzmak we subut etmek we ş.m. Biziň ýöriteleşdirilen önümleriňizi dolandyrmak we dizaýn effektleriniň hilini üpjün etmek üçin hünärmen dizaýn toparymyz bar.Bilen kesgitlenip bilnerCE, SGS, NOCSAEwe ş.m. Esasy bazarlarymyz Europeewropa, ABŞ, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Awstraliýa we beýleki ýurtlar.

Hytaý fitnes we ýoga öndürijileri, üpjün edijiler, zawod - lomaý fitnes we ýoga

Gaoga balak näme, ýoga balak ýoga bilen meşgullananda geýilýän balak.Bölünen söz bilen aýdylanda, olar göni, surnaýlar we güller.Bodibilding myşsany we gözelligi nygtaýan professional sport çäresidir.Gözelligi halaýan we horlanýan köp aýal üçin ýoga fitnesi iň gowy saýlawdyr.Olary stillerine görä aýratyn deňeşdirip bilersiňiz.Olar üçin garnyň düwmesini ýapmak we dantian ruhuňyzy tutuşlygyna gujaklamak iň gowusydyr.

Önümçilik ugruňyz üçin “Fitness” we “ogaoga” tapyň “Fitness” we “ogaoga” barada has giňişleýin maglumat alyň we bahalaryň bahasyny almak üçin biziň bilen habarlaşyň.biz biriöňdebaryjy Fitness we ýoga öndürijileri, Önümimiziň hili halkara sertifikatyndan geçdi we bahasy elýeterli, önümlerimizi lomaý satmak we sargyt etmek üçin hoş geldiňiz.

Gowy hilli we çalt eltip bermek üçin içerki we daşary ýurt bazarlarynda gowy abraýdan peýdalanýarys.Mundan başga-da, doly tejribä esaslanan.Elbetde, has gowy bahany we has gowy hil gözegçiligini almaga kömek edip bileris.QC toparymyz tarapyndan barlanan önümçilik ösüşiniň her ädimi.Diňe bäsdeşlik bahalaryny üpjün etmek bilen çäklenmän, satuwdan soň iň oňat hyzmaty hem hödürleýär.Diňe synag tabşyrygyny beriň, biziň siziň gowy hyzmatdaşyňyzdygyňyzy görersiňiz.Bir söz bilen aýdylanda, ses dolandyryşy, ýokary hilli, ajaýyp hyzmat we täsirli reaksiýa kompaniýamyzy we müşderilerimizi has çalt ösdürip biler.biz siziň iň gowy saýlan we ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

 

Goldaw

Biz iň hünärmenleriň biriýoga balak Öndürijiler we sport eşikleri üpjün edijiler.Iň ýokary hilli önümlerimiz we ösen dolandyryş ulgamymyz sebäpli köp guramalar we bölümler bilen baglanyşýarys.ýekeje maksat bilen başladyk: premium ýoga balaklaryny işleriniň islendik döwründe markalar üçin elýeterli we elýeterli etmek.Dünýä derejesindäki hyzmatdaşýoga balak zawodyähli ýerine ýetiriş kanallaryňyzda marka wepalylygyny ylhamlandyrmak.Dünýäniň köp sanly kompaniýalary bizi gowy görýärler we goldaýarlar.

 

Biz adaty hyzmaty hödürleýäris

Biz adaty hyzmaty hödürleýäris

Islendik reňk, Islendik ululyk Zawodymyz siziň islegleriňize laýyk bolup biler.Supplyhli üpjünçilik zynjyrymyz bar we şonuň üçin önümçilige doly döredijilik gözegçiligi bar.Adyny sen goý, biz ýasaýarys - islendik görnüşi, ululygyny ýa-da reňkini ýasap bileris we mahabat taslamalaryňyzda işlemegi gowy göreris.Taslamaňyzyň islendik tarapyny sazlap, şahsylaşdyrylan bellikleri, reňkleri we stilleri öndürip bileris.Birneme göz öňüne getirdiňizmi?Mesele ýok, indi nusga balak zakaz edip bilersiňiz.

Täze önümiň ösüşi

Täze önümiň ösüşi

Täze önümiň ösüşi (NPD) täze önümi bazara çykarmakdyr.Biziň işimiz, sarp edijileriň islegleriniň üýtgemegi, bäsdeşligiň we tehnologiýadaky ösüşleriň ýokarlanmagy ýa-da täze bir pursatdan peýdalanmak sebäpli bu işe gatnaşmaly. Klassiki gaplama bazarymyzyň isleýän zadyna düşünmek, ýokary hilli sport eşikleri taýýarlamak we täze önümleri öndürmek arkaly ösýär. we müşderilerimiziň isleglerinden has ýokarydyr.

Wagtynda eltip bermek

Wagtynda eltip bermek

Islegleriňize görä, belli bir wagtda, hatda has ir iberip bileris.nusga wagty, köpçülikleýin önümçilik we eltip bermekde ajaýyp duş gelýäris.

Hünär topary

Hünär topary

Satuwdan öňki, yzarlamak we satuwdan soň doly hyzmat.Her bir müşderi üçin önümlerimizi öndürmek üçin kepillendirilen we synagdan geçen materiallary hödürleýäris.2012-nji ýyldan başlap, täze mümkinçilikleri gözleýän müşderiler üçin durnukly önümleri hödürleýäris.

Habarlar

Ogaoga şortiklerini näme üçin satyn almaly?|ZHIHUI

Gaoga bilen meşgullanmak üçin ýoga şortik geýmegi göz öňünde tutduňyzmy?Kim tomsuň yssy gününde uly jübüt şortik söýmeýär?Eger eýýäm ýoga şortikleriňiz ýok bolsa, belki size wagt geldi!Onda näme üçin dynç alýan ýoga synpy üçin ýoga studiýasyna, plýa beachyna ýa-da seýilgähine äkitmeli däl ...

Ogaoga balaklaryny nädip sazlamaly we şoňa görä dizaýn etmeli |ZHIHUI

Sport zalyna gitmek ýa-da ýoga bilen meşgullanmak barada aýdylanda, elmydama işjeň eşikleriň adamlaryň halaýan görnüşlerinden biri diýip zeýrenmek ýaly bahana tapmaga öwrenişdik.Adamlaryň maşk edende elmydama özlerini rahat duýmak we gowy görünmek isleýändiklerine şek ýok.Emma ...

Ogaoga Harem balaklary näme üçin beýle meşhur?

Şübhesiz, rahat bolmak ýoga synpyňyzda birinji orunda durýar.Ogaoga bedeniňizde çeýeligi talap edýär we eşiklere gaty talap edýär.Başlangyjy ýa-da hünärli ýoga bolsaňyzam, hemişe üns bermeli bir zat bar - siziň ...

Jübüler bilen lomaý sargyt |ZHIHUI

Näme üçin jübüler bilen lomaý söwda etmek kararyna geldik?Ogaoga balaklary aýal-gyzlaryň eşigi hökmünde moda öňe saýlanýar, ýöne ähli aýal-gyzlaryň bedenterbiýe enjamlarynyň arasynda ýoga aýakgaplary ter we güýçli maşk synagyndan geçmeli.Elbetde, fitnes kluby moda däl ...

Sport fitnes önümleri öndüriji hyzmatdaşlar

“Guangdong Zhihui Industry and Trade Technology Co., Ltd.” iň ökde hünärmenleriň biridirsport fitnes önümleri göni öndüriji.Iň ýokary hilli we ösen dolandyryş ulgamymyz sebäpli köp guramalar we bölümler bilen hyzmatdaşlyk etdik.“Zhihui” topary ýekeje maksat bilen başlandy: dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler üçin ygtybarly hil we moda stillerini hödürlemek.Daşary ýurtlarda tüýs ýürekden garşylaýarysalyjylar önümlerimizi sargyt etmek üçinýa-da haýyşOEM hyzmaty, size hyzmat etmek üçin elimizden gelenini ederis.

 • HYZMATDAŞLAR nyşany
 • HYZMATDAŞLAR nyşany1
 • HYZMATDAŞLAR nyşany10
 • HYZMATDAŞLAR nyşany9
 • HYZMATDAŞLAR nyşany8
 • HYZMATDAŞLAR nyşany7
 • HYZMATDAŞLAR nyşany5
 • HYZMATDAŞLAR nyşany6
 • HYZMATDAŞLAR nyşany4
 • HYZMATDAŞLAR nyşany2
 • HYZMATDAŞLAR nyşany3