Lomaý ýoga balak

Hytaýyň iň ýokary derejeli ýoga balak öndürijisi we sport eşikleri lomaý üpjün ediji

Guangdong welaýatynyň Dongguan şäherinde ýerleşýän “Guangdong Zhihui Industry and Trade Technology Co. Ltd. we dünýädäki umumy müşderiler..Erkekleriň we aýallaryň bedenterbiýe eşikleri, ýoga balaklary, aýakgaplary, sport brazalary, gimnastika futbolkalary, okuw eşikleri we ş.m. ýaly 100,000 bölek sport eşiklerini eksport edip biler.Köp satyjylar tarapyndan ynamdar.

Asalyiň ýokary derejeli ýoga balak öndürijisi we lomaý sport eşikleri bilen üpjün edijiesasanam aussat çaphana ýoga balak üpjün edijisi, ýoga egin-eşik lomaý üpjün edijiler, sport ýoga balaklary bilen üpjün edijiler we aýallaryň ýokary bel ýoga balaklary bilen üpjün edijiler, ýoga balaklaryny öndürmekde 12 ýyllyk tejribämiz bar we ýoga balak ýoga bra, ýoga top, lomaý ýoga leggings köp, lomaý ýoga şortikler, lomaý ýoga eşikleri we beýleki sport eşikleri we ş.m. Köp ýyllyk tejribe biziň adatymyzy edýärýoga balak lomaýiş üpjünçiligi zynjyry gaty kämildir.Her aý 80 sany täze ýoga balak çykar.Şol bir wagtyň özünde, ABŞ-dan we Europeewropadan ýoga balak dizaýnerleri bilen işleýärisköp ýoga balakmoda we özüne çekiji.Şonuň üçin biz gaty gowy iş edýärisýoga balak lomaý ABŞwe Europeewropa.Europeewropada, Amerikada we beýleki ýurtlarda ajaýyp lomaý ýoga geýim paýlaýjylary bilen çuňňur hyzmatdaşlyk.Elbetde, size saýlamak üçin arzan lomaý ýoga balaklary hem bar.

Asaly.1 ýoga balak zawody we leggings köpçülikleýin üpjün ediji, OEM & ODM hyzmatyny kabul edýäris, 7 günüň içinde hakyky nusgany ýasap bileris we dizaýnyňyzy bize iberiň, adatdan daşaryýoga balak zawody we doly uzynlykdaky ýoga balak zawodyköp mukdarda ýoga balak öndürmäge ökde.Islendik material biziň üçin kynçylyk däl.Lomaý satyjy ýa-da marka bolsun, iň gowy ýoga balak zawody we ýoga balak öndürijileri, ýokary hilli önümler we ajaýyp hyzmat bilen işiňizi çalt ösdürmäge kömek ederis.

Gaoga balak önümlerini özleşdirip başlamak isleseňiz, arkaýyn habarlaşyň!Müşderilere ýokary hilli hyzmat bermek, iň gowy ýoga balak üpjün edijisi hökmünde “Classic Packing” -iň baky gözlegidir!

lomaý ýoga egin-eşik fabrigi
toparymyz
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Biziň artykmaçlygymyz

12 ýyldan gowrak tejribe

Aýallar ýoga balak lomaý önümçilik pudagynda kompaniýalar we önümler bilen işlemekde 12 ýyldan gowrak tejribe toplap, “Classic Packing” işdeşimiziň iş ýerindäki netijeliligini we netijeliligini ýokarlandyrýan täze pikirleri hödürleýär.

Ygtybarly we çalt jogapkärçilik

Iň ýokary ýoga balak öndürijileri usa we ýokary bel ýoga balak manufaceurer, işiňiziň tizliginde çözgütler hödürlemek üçin köp işleýäris.Müşderilere mahsus inwentarlary we öz wagtynda zerur zatlary almagyňyzy üpjün edip, wagtynda eltip berýäris.

Çeýe önümçilik çyzyklary

Çeýe önümçilik liniýalary, eltiş möhletini gysgaldyp, islän wagtyňyz köp görnüşli ýoga balaklaryny we lomaý ýoga geýimlerini öndürmäge taýyn.

 

Hil barlagy bölümi

Hil barlag bölümi garaşsyz synag laboratoriýasy bilen enjamlaşdyrylandyr, bu önümçilik döwründe önümleri ýüze çykarýar, kemçilikli önümleriň bazara çykmagynyň öňüni alýar.

Gaty hil gözegçilik ulgamy

Materiallar resmi üpjün edijiler tarapyndan üpjün edilýär.Çig malda 100% QC.Yooga balaklarynyň hemmesi ýokary hilli bolmagy üçin dürli synaglardan we partiýa önümçiliginden geçýär, her önüm iberilişe taýýarlanmazdan ozal berk barlagdan geçmeli.

 

Zawodyň kuwwaty we bäsdeşlik bahasy

Biz 1-nji ýoga balak öndürijisi we lomaý ýoga geýim öndürijileri usa, biz çeşme.iň gowy bahany berip bileris.12 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bolan 200 sany gowy taýýarlykly işçi, durnukly önümçilik kuwwatyny üpjün edip bileris.

 

 

Ogaoga balak önümleri

aýallar üçin çap edilen ýoga balak

Belli aýallar üçin çap edilen ýoga balak

Bu ýoga leggiler lomaý, gaty ýumşak we gaty gysylma bilen gaty ýumşak we uzyn.

1

Jübüli aýallar üçin alaw ýoga balaklary

Logotipi degişli ýagdaýda nädip çap etmelidigimizi, hünär maslahatymyza görä, müşderiniň talaplaryna laýyklykda gönüden-göni edip bileris

FITNESS WEAR PLUS

Gysga ýoga balaklary lomaý lomaý mugt nusga

Mysal üçin mugt berip bileris, diňe ýük tölegi tölemeli.

aýallar üçin jübüli ýoga balak

Aýal-gyzlar zawody üpjünçiligi üçin jübüli ýoga balak

Biz Hytaýda professional ýoga balak zawody.10 ýyldan gowrak tejribe toplap, size mata, çap we ş.m. barada hünärli maslahatlar berip bileris, OEM / ODM hyzmatlaryny hem berip bileris.Biz bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz.

enelik ýoga balakly bootcut (2)

Enelik ýoga balaklary Zawodyň bahasy

Bu çaga dogrulýan balak, içki düzediş giň bili bar, ilkinji üç aýlykdan dogrumdan soňky döwürde rahatlyk ululygyna üýtgeýär.

beýik ýoga balak

Gaty ýoga balak, ýokary bel aýallary mugt dizaýn

Müşderilere zerurlyklaryna we pikirlerine görä mugt dizaýn etmäge kömek edip bileris.

Müşderilerimiz näme diýýärler?

Agnes Germaniýada

Amy bilen zhitt-de işleýärin we başga bir ýoga balak üpjün edijisinden we aýal-gyzlaryň ýoga leggings üpjün edijisinden has meşhur önüm alanymda maňa maslahat bermeli bolýar.Amy başdan ahyryna çenli nemes bazarynda köp önüm çykarmaga kömek etdi.Goldaw, aragatnaşyk we iň esasysy önümiň hilinden gaty kanagatlanýarys.zhitt, biziň bilen işleşen iň ökde sport eşikler zawody we öndürijidir.Geljekde bu hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

lex Kanadada

Hünär derejäňiz meni siziň bilen uzak möhletli gatnaşyk gurmaga ynandyrdy.Diňe bize prosesden, reňkden we matadan köp teklip bermediňiz, bazaryň ösüşi we önümiň ösüşi barada bize köp hünärli pikirler berdiňiz.Satuwdan soňky ajaýyp hyzmat ulgamyňyz, uzak möhletleýin hyzmatdaşlygymyzyň esasy faktorlaryndan biridir.Siz meniň bilen işleşen iň oňat öndüriji we geljekdäki hyzmatdaşlygymyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

Lenitia

Anna önümi almazymdan bir gün öň almagymy ýatlatdy, gaty çalt aldym, gaplama gaty jikme-jik, hyzmat gaty ünsli, hili hem gaty gowy, bahasy bolsa-da, men ondan gaty kanagatlanýaryn iň pes däl, ýöne ol muny meniň üçin edýär Köp aragatnaşyk wagtyny tygşytlady we maňa has ökde önüm tekliplerini berdi, men islän zadymyzdy.

Bu 14 üpjün edijiden iň oňat laýyk üpjün ediji.Geljekde has köp hyzmatdaşlygymyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

beýik ýoga leggings

Sorag-jogap

1. Siziň hiliňiz nähili?

Biziň kompaniýamyz diňe ýokary hilli eşik öndürýär.Biz "çalt moda" kompaniýasy däl we synagdan geçirilmedik materiallary ulanmaýarys.Pieceshli eserlerimiz amaly ulanmak üçin niýetlenendir we dowamly dizaýn edilendir we öndürilýär.Önümlerimiziň hiline buýsanýarys.

2. Näçe kompaniýa bilen işleýärsiňiz?

2000-den gowrak marka we sanamak bilen buýsanç bilen işleýäris.Markany kesgitläp bilmeris, sebäbi müşderilerimiziň gizlinligine çynlakaý çemeleşýäris, ýöne ýasaýan eserlerimiziň biriniň şkafyňyzda gutarmagy gaty gowy.

3. Eltip bermegiň wagty

Nokat nusgalary: 3 günüň içinde gämi

Subutnama: 15 gün gowşurmak

Spot lomaý, 15 iş güni eltip bermek

Köpçülikleýin önümçilik (20,000-den gowrak) 45 iş güni

4. Iň pes sargyt mukdary näçe?

Sargyt mukdarymyz beýleki eşik öndürijiler bilen deňeşdirilende ortaça gaty pes.MOQ-ler dizaýn elementlerine we saýlanan materiallara baglylykda üýtgeýär.Doly ýöriteleşdirilen önümler üçin ortaça MOQ: 200 bölek we lomaý önümlerimiz dürli-dürli.Bir stockanyň ýagdaýyna görä ýörite maslahat

5. Sen nirede?

Hytaýyň Huizhou şäherindäki önümçilik zawodymyz we satuw toparymyz

6. Haýsy önümleri öndürýärsiňiz?

Esasy önüm setirimiz:

Ogaoga eşikleri

Aýallar üçin ýoga balak

Erkekleriň ýoga balaklary

Jübüli ýoga balak

Ogaoga balak

Gaty ýoga balak

Bu sanawda ýok önüm öndürmek isleseňiz, önümi size hödürläp biljekdigimiz üçin bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

7. Bölümiň bahasy nämäni öz içine alýar?

Bahalarymyzda iki sany ýörite önüm bar:

OthGoýun

Log logo, ululygy, material düzümi, ýuwmak görkezmeleri we ş.m.

③ Her bölekde ölçeg stikeri bolan fermuar sumkasy bar

Custom Customörite asma bellikleri, ýörite çap edilen haltalar ýa-da mahabat kartalary ýaly başga talaplaryňyz bar bolsa, bize aýdyň we size baha bereris

Lomaý ýoga balak ýoga bra, ýoga iň ýokary kategoriýalar

Kompaniýaňyz üçin ajaýyp ýoga balak öndürijisini tapmak, bizden satyn alanyňyzda aňsat we gyzykly.Öýüňizde ýa-da ýolda müşderileriňiziň markaňyz bilen tapawutlanýandygyna göz ýetiriň TOP ýoga balaklaryny Hytaýda üpjün edijiler we sport eşikleri öndürijileriniň biri hökmünde, iş maglumatlaryňyz bilen bellik edilip bilinjek dürli görnüşleri hödürleýäris. indiki marketing kampaniýaňyz üçin.Iň oňat ýoga balak bilen üpjün ediji, “Yoga Pants Yoga Bra”, “Yoga Top” we beýleki sport eşikleri we ş.m. önümleriň köp görnüşini hödürleýäris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň