Zygyr ýoga balak erkekler adaty logo fabrigi |ZHIHUI

Gysga düşündiriş:

Moda bahar we tomus dynç alyşy adaty etnik stil baýramçylygyýoga balak adaty, durmuşyň dürli ssenarileri üçin amatly.Professionallaşdyrylan hyzmatlary berýän global üpjün ediji.Professional önümçilik we marketing topary 8 ýyldan gowrak wagt bäri dünýä hyzmat edýär.Hytaýda öňdebaryjyadaty ýoga balak öndürijisi.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärisHytaýda çap edilen ýoga balaköndüriji.


 • Aýratynlyklary:Dem alýan, çyglylyk, çalt gury, amatly, ýeňil agram
 • Arza:Ogaoga, sport zaly we bedenterbiýe
 • Baha:Gepleşik
 • Töleg:T / T, Paypal, Söwda kepilligi
 • Logotip:Logöriteleşdirilen logo Çap etmek
 • Model belgisi:zh026
 • Reňk:Custörite reňk
 • OEM / ODM:Kabul edildi
 • Önümiň jikme-jigi

  Omörite amal

  Töleg we eltip bermek

  Suratlaryňyzy ýoga leggine öwüriň

  Haryt bellikleri

  Zygyr matalomaý ýoga balak adaty logo fabrigi

  Biz lomaý ýuka ýoga balak öndürijileri.

  【Yşyk we dem alyş】 Bu balaklar bahar, tomus we güýz üçin amatly polikotton garyndysy bilen ýasalýar.
  【ŞAHSY FIT co Amatly elastik bil bag, ideal laýyklygyňyz üçin sazlanyp bilinýän we berk tekiz şnur bilen bezelendir.
  Jübütler】 Iki çuň gapjyk we arka jübü goşmaça amatlylyk üçin zerur zatlary götermäge kömek edýär.
  【FAUX FLY ake Galp çybyn dizaýny ajaýyp we içerde we daşarda ulanmak bilen has çeýeligi üpjün edýär.
  【LOUNGEWEAR】 Bular erkekler ýoga balaklaryny boşadýarlarpijama ýaly iki esse köpelip bilýän eşik balaklary ýaly dizaýn edildi.

  Pes MOQ hödürlenýär.100 sany

  Gurşun wagty durnukly we çalt

  OEM we ODM sargytlary hoş geldiňiz

  coofandy kontakt
  coofandy

  97% pagta, 3% Elastan
  Material: Zygyr mata erkekler tötänleýin gaty reňkli elastik bel balak.
  Atherelek: Tötänleýin, moda, kenar balaklary, boş balak, jübü, göni aýak, ýeňil, alty reňk.

  Dizaýn: Balaklaryň 2 gapdaly jübüsi we 1 arka jübüsi bar. Geýimiň ähli görnüşleri üçin adaty söweş sungaty balaklary. Futbolka ýa-da Hoodie geýseňiz möhüm däl.

  Waka: Moda oglanlary joggerleri islendik waka üçin amatly. Bahar, tomus, güýz we gyş üçin aýratyn amatly.

  coofandy
  köýnek
  erkek köýnek

  Bu barada has giňişleýin öwreniňlomaý we ululykdaky ýoga balak

  Bu barada has giňişleýin öwreniňlomaý gara ýoga balak

  Ölçeg diagrammasy

  birlik: sm
  Ölçegi S M L XL XXL XXXL
  Uzynlyk 100 102 104 106 108 110
  Bel 76 81 86 91 96 101
  Kalp 106 112 118 124 130 136

   

   

  https://www.fitness-tool.com/copy-yoga-pants-with-front-pockets-custom-logo-zhihui-product/
  zygyr ýoga balak erkekler
  ýanymdaky coofandy dükany
  erkekleriň zygyr balaklary

  Has giňişleýin basyňerkekler ýoga harem balak

  Has giňişleýin basyň adaty çap ýoga balak

  Dürli reňkler:

  coofandy kontakt

  Gara

  eşikli balak

  Harby-deňiz güýçleri

  amazon köýnek

  Goşun ýaşyl

  https://www.fitness-tool.com/copy-yoga-pants-with-front-pockets-custom-logo-zhihui-product/

  Ak

  zygyr balak

  Açyk gök

  Has giňişleýin öwrenmek üçin basyňýokary ýoga balak öndürijisi

  Customörite sport eşikleriňizi nädip ýasaýarys:

  Köp başlangyç eýeleriniň ýa-da täze öwrenýänleriň iň köp alada edip biljek sport eşiklerini öndürmek prosesiniň tehniki taraplary barada köp zat bilmegiň zerurlygy ýok.

  Size zerur bir bitewi ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýäris.Siziň etmeli zadyňyz, diňe eskizleriňizi, dizaýn faýllaryňyzy ýa-da salgylanma nusgalaryňyzy bize ibermekdir.Seniňki ýalysport eşikleri öndüriji, nagyş ýasamakdan ahyrky önümçilige çenli her ädimde size ýol görkezýäris.

  TPU galyň belligi

  TPU galyň belligi

  Galaýy folga belligi

  Galaýy folga belligi

  Boýag bilen çap edilen bellik

  Galstuk boýag çap edilen bellik

  galyň nagyş belligi

  Galyň nagyş belligi

  Silikon şöhlelendiriji bellik

  Silikonyň şöhlelendiriji belligi

  Silikon belligi

  Silikon belligi

  gül altyn belligi

  Gül altyn belligi

  aýna belligi belligi

  Aýna belligi

  yşyk belligi

  Lightagtylyk belligi

  Ossalpyldawuk silikon belligi

  Ossalpyldawuk silikon belligi

  3M şöhlelendiriji bellik

  3M şöhlelendiriji bellik

  Jelly silikon belligi

  Jelly silikon belligi

  Biz ahünärmen öndürijiýoga geýimi.Biziň köp ýyllyk tejribämiz bargümrük we lomaý hyzmat.Biz rahat we moda sport eşikleriniň giň görnüşini öndürmäge borçlanýarys.

  ÜPJÜNÇILIGimiz

  Az mukdarda ýoga balak öndürijisi Lomaý zawod

  HYZMAT WE KÖMEK

  Customörite hyzmat ýa-da işiňiz üçin lomaý hyzmat barada hyzmat berip bileris.

  DOLY FITNESS OGOGA PANTS HYZMATLARY

  Gaoga balak hakda isleýän zatlaryňyzy şu ýerden tapyp bilersiňiz.

  Çalt eltip bermek

  Ippingük daşaýan kompaniýa bilen hyzmatdaşlyk edýäris we howa geçirişini hem ulanýarys, wagtynda eltilmegini üpjün edýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Customörite sport eşikleriňizi nädip ýasaýarys:

  Köp başlangyç eýeleriniň ýa-da täze öwrenýänleriň iň köp alada edip biljek sport eşiklerini öndürmek prosesiniň tehniki taraplary barada köp zat bilmegiň zerurlygy ýok.

  Size zerur bir bitewi ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýäris.Siziň etmeli zadyňyz, diňe eskizleriňizi, dizaýn faýllaryňyzy ýa-da salgylanma nusgalaryňyzy bize ibermekdir.Seniňki ýalysport eşikleri öndüriji, nagyş ýasamakdan ahyrky önümçilige çenli her ädimde size ýol görkezýäris.

   

  PayPal, kredit kartoçkasyny PayPal ýa-da Bank sim arkaly kabul edýäris, amal tölegi Bank siminiň üsti bilen 20 dollar we Paypal ýa-da Paypal arkaly kredit kartoçkasy arkaly tölenen umumy mukdaryň 4,5 göterimi.Has köp mukdarda satyn alýan bolsaňyz, töleg amallary töleglerini tygşytlamak üçin bank sim geçirişini ulanmagy maslahat berýäris.Şeýle hem, RMC WeChat Pay we Alipay-ny kabul edýäris (amal tölegi ýok)

  Custöriteleşdirilen ýoga baltalary öňünden sargyt edilýär we sargyt bereniňizden soň talaplaryňyza görä öndüriler.Önümçilik wagty, adatça, 3-7 gün töweregi.Madeerine ýetirilenden soň, size ibereris, poçta we ekspress hyzmatlaryndan ikisini hödürleýäris.

  Ekspress hyzmaty (DHL / FedEx / UPS) howpsuz we çalt, üstaşyr ortaça wagt 7-10 gün töweregi.
  Kiçi paketler üçin poçta iberiş hyzmatlary arzan, ortaça tranzit wagty 8-20 gün.
  Ibermek wagty diňe salgylanmak üçin niýetlenendir we möhleti kepillendirmeýär.Bu iberiş usullaryny onlaýn yzarlap bolýar we ýagdaýy islän wagtyňyz barlap bilersiňiz, yzarlamak belgisini bereris.

  Printörite çap edilen ýoga leggingsPrintörite çap edilen ýoga leggings

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň