Gaty ýoga balak geýmek üçin az maslahat |ZHIHUI

Häzirki wagtda ýoga balak bilen meşgullanýanlaryň sany köpelýär we olaryň sany ýylsaýyn köpelýär.

Gaoga eşikleriniň satuwynyň ýylsaýyn çalt ösmegi adaty zat, ýöne diňe sport zaly bilen çäklenmeýär.

Soňky moda tendensiýalarynyň biri, içki eşik ýaly ýoga balak.Olar ajaýyp we amatly, dogrylaryny saýlasaňyz, gaty göwünjeň.

Theöne nädogry birini saýlamak eşigiňizi zaýalap biler.Ertirlik naharyna ýa-da sport zalyna barjak bolsaňyz, ýoga balaklaryny nädip geýmelidigini bilmelisiňiz.

Dogry ýere geldiň!Pro ýaly ýoga balak geýmek baradaky birnäçe maslahatymyzy okaň!

1. Fit ýoga balaklaryny nädip geýmeli

Bu ähli eşiklere degişlidir.Fitöne ýoga balaklary laýyk gelende has talap edýär.

Gaty dar ýoga balak, bagryňyzy we ýumşuňyzy gysyp biler.Material materiallary sebäpli ýoga balaklary, sizde ýok muffin üstlerini ýasamak üçin ajaýyp.

Gaty ýoga balak, balak çyzygyny görmek mümkinçiligiňizi artdyrar.Bu ajaýyp tertipli görnüşi zaýalaýar.

Şeýle hem olaryň garaşylýandan has pes oturýandyklaryny aňladyp biler.Göwnüňe ýakymly görünmek üçin ýoga balaklaryňy bagryňda ýokary oturmaly.Emma çekmek üçin ýaramly bolmasa, düýe barmaklaryndan gorkarlar!

Alsoöne ýoga balaklaryňyzyň gaty sumkaly bolmagyny islemeýärsiňiz.Satyjylaryň köpüsinde birneme başgaça gabat gelýän ýoga balaklary bar.Şonuň üçin iň gowusyny tapmazdan ozal birnäçe dürli satyjylary synap görmeli bolmagyňyz mümkin.

Şeýle hem ýoga balaklarynyň dürli görnüşlerini synap görmek isläp bilersiňiz."Gaoga balak näme" diýip soranlarynda, ýuka görnüşler hakda pikir edersiňiz.Emma boot kesmek we gysga ýoga balak hem gowy wariant.

Stil we laýyklyk rahatlygyňyza hem täsir edip biler.Gaoga balaklarynyň gözelligi, olaryň rahat we ajaýyp bolmagydyr.Theöne dogry laýyklyk bolmasa, şol rahatlyk bilen hoşlaşyp bilersiňiz!

2. Arassa faktorlardan gaça duruň

Gaoga balaklaryňyz gabat gelenden soň, başga bir päsgelçilik bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz.

Gaoga balaklaryňyz ýeterlik derejede galyň bolmasa, uzalanda aç-açan bolar.Muny ýatylýan otagyňyzda görmersiňiz.Sunöne gün şöhlesine düşensoň, adamlar hemme zady görýärler.

Şonuň üçin mynasyp materiallara maýa goýmaly.Inçe bolup başlasa, olary çalyşyň.

Gaoga balaklaryňyzyň aşagy olaryň aç-açanlygyna täsir edip biler.Şonuň üçin aşagynda näme geýmelidigini üns bilen saýlaňberk ýoga balak.

Esasy düzgün: eşikli ýa-da bökdençsiz balak geýmek ýa-da asla hiç zat ýok.Indi komandoga gitmek sizi birneme biynjalyk edip biler.Underöne içki eşikleriňizi ýoga balaklaryňyzyň arkasyndan görkezmek has gowudyr!

3. gaoga balaklaryňyzy bir ýere jemläň

Ogaoga balak indi diňe sport zaly üçin däl.Hatda Montana wekili hem 2015-nji ýylda köpçüligiň ulanmagy gadagan etmäge synanyşdy!Aslynda, atleizur ösýän pudakdyr.

Gaoga balak bilen näme geýmelidigini bilmek eşigiňizi ýasap ýa-da döwüp biler.

Özüňize ynamly bolsaňyz, gaty ýokarky we ululykly penjek saýlaň.Bombaçy ýa-da denim penjek, gündelik görnüş üçin ýoga balakyňyzy dolduryp biler.Allöne hemme zady berkitmäge taýyn däl bolsaňyz, balagyňyzy tankyň üstünde jübütläň.

Gaoga balagyňyzda nädogry köwüş geýip, eşigiňizi bozmaň.Dürli stiller aýakgaplaryň käbir görnüşleri bilen has gowy işleýär.

Boot kesilen ýoga balaklary ýönekeý, aşaky aýakgap bilen has gowy işleýär.Aýakgaplar, gaty gysganç bolmasa gowy.Ora-da balagyňyzyň düýbüni bulaşdyrmajak balet öýleri.

Aýakgaplardan başga-da,berk ýoga balakýönekeý klassik sandal bilen ajaýyp görünýär.Shoesadyňyzdan çykarmaň, köwşüňiziň ünsüňizi çekmegini islemeýärsiňizberk ýoga balak.

Gaty ýoga balakaýakgap bilen ajaýyp görünip biler.Alwaysöne elmydama balagyňyzy olaryň ýokarsyna dakyň.Balaklaryňyzyň düýbi ýygnansa, aýaklaryň çyzygyny bozar.

Gysga ýoga balaklary sport zalynyň daşky eşikleri ýaly umumy däl.Thatöne bu olaryň gündelik eşiklere laýyk däldigini aňlatmaýar!

Arassa ýoga balaklary ýaly, krossowka, balet öýi ýa-da sandal bilen ajaýyp görünýär.Eger olar bilen aýakgap geýseňiz, aýakgabyň ýokarsynyň aýaklaryň üstünden uzalandygyna göz ýetiriň.Gowşak aýagy görkezmek islemeýärsiňiz!

4. Işlemek üçin olary geýmäň

Şübhesiz bolmaly.Hawa, ýoga balaklary gündiz ajaýyp görünýär, ýöne ofis geýimi üçin däl.

Olary ofisiň töwereginde geýmeli ýekeje gezek, işden öň ýa-da soň sport zalyna uranyňyzda.Köýnek balak ýaly iki esse köpelmeýärler.Duşuşyklarda görkezip müşderileri haýran galdyrmarsyňyz.

Yza çekilen, öňküsi ýaly görnüş ofis üçin has laýykdyr.

5. Neşirler bilen oýnaň

Dürli ýoga balak yzlaryna seredip birnäçe sagat sarp edip bilersiňiz.Şeýle hem käbir batyrgaý saýlawlar bar.

Has adaty gara ýa-da deňiz gök bilen ýapyşmak özüne çekiji bolup biler.Aýaklaryňyzy ýoga balak howzuna batyranyňyzda bu has ygtybarly wariantlardyr.

Emma batyrgaý çapyň sizi goýmagyna ýol bermäň.Halaýan reňkiňizi ýa-da nagyşyňyzy tapyň.Olary şkafyňyzdaky beýleki zatlar bilen nädip jübütlemelidigi barada ünsli pikirleniň.

Galyň aýaklary saýlasaňyz, ýokarky reňkini has ýönekeýleşdiriň.Egin-eşigiňiz bilen hiç kimi basmak islemeýärsiňiz.

Käwagt çap etmek bir reňkden has ýakymly bolýar.Tor panelleri ýa-da aýak nagyşlaryny üýtgetmek bilen ýoga balak, bedeniňiz üçin ajaýyp.

Işewür bolsaňyz, halap bilersiňiz

Has giňişleýin öwrenmek üçin basyňgül ýoga balak öndürijisi


Poçta wagty: 27-2022-nji oktýabr