Ogaoga Pant

Uzaldylan balaklarymyzy geýiň we howaly boluň!Bel we aýak açyk ýerlerde çyzgylar bar, rahatlygy ýeňilleşdirmek we her gezek hereket edeniňizde mata howadan hereket edende aýaklaryňyzyň rahat hereket etmegine ýol açyp bilersiňiz.Çyzgy, balagyň stilini dürli usullar bilen üýtgetmäge mümkinçilik berýär, sebäbi islän wagtyňyz ony gödek ýa-da giň aýakly stil edip bilersiňiz.

Gaoga sapaklary üçin ajaýyp, uzalýan alawly balak geýip, bedeniňizi dürli ýoga pozalaryna öwrüp, ajaýyp stiliňizi görkezip bilersiňiz.Inçe, uzyn mata hem dem alýar, şonuň üçin derlemekden gorkmaly däl.

ZHIHUI adaty ýoga balaklary, aýallaryň ýoga balaklary, ýoga aýakgaplary, alawlanan ýoga balaklary, ýoga kostýumlary, ýoga toplary we penjekleri ýaly OEM adaty ýoga eşiklerini öndürýär we üpjün edýär.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Omörite ýoga balak öndürijisi omörite ýoga eşikleri

ZHIHUI ýokary hilli ýörite sport eşiklerini, adaty fitnes geýimlerini, adaty ýoga geýimlerini we işjeň eşik öndürijisini öndürýär we eksport edýär.

Hytaýyň Guangdong welaýatyndan ýoga eşiklerini we adaty ýoga balaklaryny öndürijilerden biri.ZHIHUI on ýyldan gowrak wagt bäri adaty sport eşikleri we adaty ýoga balaklary bilen üpjün ediji bolup durýar.Täze işjeň geýim başlangyçlarynyň we adaty ýoga geýimlerinde we ýöriteleşdirilen işjeň eşiklerde döredilen markalaryň ähli zerurlyklary üçin doly çözgütler hödürleýäris.

Omörite ýoga we işjeň eşikler tehniki jikme-jiklikler, dizaýn, stil, mata, laýyklyk, ululyk, kesmek we başga-da köp sanly wariant sebäpli haýran galdyryjy bolup biler.Professional ýöriteleşdirilen işjeň eşik öndüriji, ýoga balak öndürijisi we işjeň eşik öndürijisi hökmünde müşderilerimiz bilen iň oňat warianty saýlamaga we önümlerini tapawutlandyrmaga kömek etmek üçin ýakyndan işleýäris.

Customörite ýoga eşik öndürijisini, ýörite ýoga balak üpjün edijisini ýa-da ýörite sport eşik öndürijisi ZHIHUI gözleýän bolsaňyz, siziň jogabyňyz.

Näme üçin ZHIHUI-ni adaty sport eşikleri, işjeň eşik öndüriji we adaty ýoga balak öndürijisi hökmünde saýlamaly, sebäbi tejribämiz, tejribämiz, bilimimiz, toparymyz we gowy döredilen önümçilik bölümimiz bar.

Customörite türgenleşik eşikleriniň, adaty ýoga eşikleriniň we adaty ýoga balaklarynyň tehniki taraplary bilen gaty tanyş dälmi?

Alada etmeli däl, bu ýerde ZHIHUI-de, biz ýörite sport eşikleri we adaty ýoga balak önümçiligi boýunça tejribämiz we giňişleýin bilimlerimiz bilen size iň gowy netijeleri getirmäge kömek ederis.

Sport eşikleriňizi ýa-da sport eşikleriň dizaýnyny ýa-da tehniki bukjany taýýarlanyňyzdan soň (hatda salgylanma suraty hem gowy), diňe nusgalar taýýarlamak we dizaýn pikirleriňizi durmuşa geçirmek üçin galan zat.

Customörite ýoga eşiklerini, ýörite işjeň eşikleri we pes MOQ, adaty ululygy we laýyklygy, ýörite bellikler, ýörite bellikler we öýe eltip bermek üçin ýörite ýoga balaklaryny öndürýäris we üpjün edýäris.Şeýlelik bilen täze sport eşik markasyny ýa-da eýýäm döredilen ZHIHUI başlasaňyz, iň gowy saýlawyňyzdyr.Customörite ýoga eşiklerini we adaty ýoga balaklaryny barlamak hyzmatlaryny hödürleýäris;beýlekiler ýaly uly nusga ululyklaryny tölemeýäris.

Customhli adaty ýoga eşiklerimiz we adaty ýoga balaklarymyz üçin ýokary hilli matalary ulanýarys, berkligi, rahatlygy we öndürijiligi üpjün etmek üçin iň oňat matalary ulanýarys.

Matalarymyzyň hemmesi dem alýan, çyglylygy ýitirýän, gysylmaga çydamly, çalt guradýan, dermanlara garşy we ş.m.

流水线

Ajaýyp dizaýn topary, täze önümleri yzygiderli çykaryň

Önümiňizi tapawutlandyrmak üçin ajaýyp nusgalar

OEKO-TEX standart 100;Reňk 4-nji synp Fastem: Talaplaryňyza görä matalary gözlemek

Bäsdeşlik bahasy bilen zawod sport eşiklerini öndüriji

Her önüm mata materiallaryndan gaplamaga çenli 6 seresaplylykdan geçmeli.

Sargytlaryň iň pes mukdary Sargytlaryň iň pes mukdary 20 PCS, satuwdan soň kepillik

Ot alýan ýoga balak näme?

Alawly ýoga balak, giň aýakly ýoga balak.Bu balak, adaty ýoga balaklaryna garanyňda has amatly we göwnejaý bolmagy üpjün etmek üçin döredildi.

Ot alýan ýoga balaklary nädip meşhur?

“Flare ogaoga Balak” -a bolan gyzyklanma geçen ýyl bilen deňeşdirilende geçen ýyl bilen deňeşdirilende 19% artdy we geçen aýa görä, häzirki wagtda her aýda 10,000 gözleg geçirilýär.

Alawlanan ýoga balaklarynyň meşhurlygy

Omörite ýoga balak - ZHIHUI

Ogaoga adamlar, esasanam aýallar üçin iň meşhur sport görnüşine öwrüldi we ondan has köp peýdalanmak üçin geýýän zatlaryňyz möhüm bolýar.Ogaoga asudalyk we çeýelige kömek edýär, şonuň üçin ýeňil, rahat ýoga mata geýmek möhümdir.ZHIHUI-de adaty ýoga balaklary ýaly ýokary hilli ýoga eşiklerini öndürýäris we üpjün edýäris.Adaty ýoga balaklarymyz rahat, dem alýan, 4 taraplaýyn uzalýan, ýeňil we der ýuwýan.Likra, Neýlon, Spandeks, Pagta, Poliester, Bambuk, Metal we başgalar ýaly iň oňat matalardan peýdalanyp, ýoga balak ýasaýarys.Fabricshli matalarymyz ýokary öndürijilikli matalar.

Gaoga balaklaryny isleýän reňkiňizde, stiliňizde, dizaýnyňyzda, sublimasiýaňyzda, logotipiňizde, yzygiderli ýoga balaklaryňyzda, ýokary belli ýoga balaklaryňyzda, doly uzynlygynda we Kapri ýoga balaklarynda, alawlanan ýoga balaklarynda, galstukly ýoga balaklarynda, jübüli ýoga balaklarynda düzýäris. , Bootöriteleşdirilen ýük şekilli ýoga balak, ýöriteleşdirilen ýoga balak.

Pes MOQ we ýörite logotipli ýoga balaklaryny sargyt edip bilersiňiz, biz ýörite ýoga balaklary üçin ýörite bellikleri we ýörite gaplamalary hödürleýäris.

Biz bir gezeklik adaty ýoga geýimleri we ýörite balak öndüriji, biziň bilen habarlaşyň we dünýäde iň gowy bahany we ýokary hilli önümleri alyň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Ogaoga balak öndürijisi

Biz Hytaýdan adaty ýoga balak öndürijisidiris, on ýyldan gowrak wagt bäri adaty ýoga balaklaryny öndürýäris we üpjün edýäris.Customhli adaty ýoga balak öndürmek zerurlyklaryňyz üçin doly çözgütler hödürleýäris, ZHIHUI adaty ýoga balaklaryny etiki öndüriji we zawodymyzda we iş gurşawymyzda berk ahlak kadalaryna eýerýäris.

  • Biz adaty ýoga balak öndürijisi, ýörite maşk geýim öndürijisi, hödürleýän jikme-jiklikleriňize esaslanýan ýörite ýoga eşigi we noldan tehniki paket.
  • Customhli adaty ýoga balak öndürmek we ýoga balak öndürmek üçin tejribämiz, tejribämiz, toparymyz we önümçilik kuwwatymyz bar.
  • Adaty ýoga balak öndürmek we ýoga balak öndürmek üçin dünýäniň dürli künjeklerinden döredilen markalar we täze başlangyçlar bilen hyzmatdaşlyk edýäris.
  • Biz etiki öndüriji
  • ZHIHUI 10 ýyldan gowrak wagt bäri ýörite türgenleşik eşikleri we ýoga balaklary ýasap gelýär.
  • MOQ-lary 20 bölekden az hödürleýäris.

Ogaörite ýoga balak öndürijisi

Ygtybarly işjeň eşik öndürijisini gözleýänligiňiz üçin şu ýere geldiňiz, ZHIHUI-de size işlemegiň we stiliň we rahatlygyň iň gowy utgaşmasyny bermek üçin ýörite işjeň eşikleri, adaty türgenleşik eşiklerini we ýörite ýoga balaklaryny öndürýäris we üpjün edýäris.

Müşderileriňizi önümleriňize aşyk edýäris, marka wepalylygyňyzy artdyrýarys we size uly seslenme berýäris.Bularyň hemmesi bolup geçýär, sebäbi önümi ulanyjyny we geýenini, işleýşini, stiliň we rahatlygyň ajaýyp utgaşmasy, çydamlylygy, öndürijiligi we iň oňat matanyň ajaýyp kombinasiýasy üçin adaty işjeň eşik önüminiň nämedigine düşünýäris.

Biz Hytaýyň Guangdong welaýatyndan ýokary hilli sport eşikleri öndüriji we sport eşikleri bilen üpjün ediji.Customörite ýoga balak öndürijilerine, ýoga balak öndürijilerine, ýörite sport eşiklerini öndürijilere we adaty türgenleşik eşiklerine bolan ähli islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin ýörite hünärmenler toparymyz bar.

Häzirki wagtda atleizure dünýäniň köp adamy üçin iň meşhur gündelik eşikdir.Aktiw eşikleri we adaty ýoga balaklaryny we ýörite sport zallaryny öndüriji we öndüriji hökmünde elmydama ýörite sport brazalarynda, adaty fitnes aýakgaplarynda, adaty ýoga balaklarynda, adaty fitnes futbolkalarynda, adaty aýal-gyzlaryň fitnes toplarynda, adaty sport eşiklerinde, adatlarynda ýokary derejä ýetmäge çalyşýarys. customörite surnallar we pes MOQ.

Size ýokary hilli önümler, iň oňat bahalar, ýörite bellikler we bellikler bilen üpjün edip biljek ýörite sport eşik öndürijisini gözleýän bolsaňyz, “Low MOQ ZHIHUI” siziň jogabyňyzdyr.

Ösüp barýan işe başlaň

ZHIHUI bilen hyzmatdaşlykda tejribeli dizaýnerler, nagyş ussalary we işiňizi goldajak fitnes eşiklerini döredip biljek işgärler topary bolar.

Öňki zawodyň bahasy

Önümçiligimiz we azaldylýan galyndylarymyz bilen eşiklerimizdäki öňki zawod bahalaryndan lezzet alyp bilersiňiz.

Çalt nusga almak

Bazary has aňsat ele almak üçin 5-7 günüň içinde size ýoga balak nusgalaryny taýýarlap bileris.

Çalt eltmegiň wagty

ZHIHUI-iň oňat enjamlaşdyrylan zawody we güýçli öndürijiligi, talaplaryňyza görä wagtynda eltilmegini üpjün edýär.

Çeýe MOQ

MOQ-ler 20-den başlap, sport eşiklerine zerurlyklary iň az inwentar basyşy bilen dolduryp bilersiňiz.

Gaoga balaklarynyň artykmaçlyklary

Ter ýuwmak

Gaoga balak matamyz deriniň ýüzündäki çyglylygy çalt we aňsatlyk bilen süpürýär.

Ter ýuwmak

Gaoga balak matamyz deriniň ýüzündäki çyglylygy çalt we aňsatlyk bilen süpürýär.

Eokary çeýeligi

Gaoga balaklarymyzda rahat beden hereketi üçin dört taraplaýyn uzaldylan mata bar.

Çalt gury

Gaoga balaklarymyz premium funksional matalar bilen çygly bolanda çalt guraýar.

Dem alýan

Dem alýan matamyzyň kömegi bilen ýoga balagymyzda howa erkin akýar.

Softumşak

ZHIHUI ýoga balaklary el degirmek üçin ýumşak we geýmek üçin amatly

Gaoga balaklaryňyzy özboluşly etmek üçin bir gezeklik OEM sazlamasy

Customörite ýoga balak biznesiňizi ösdürmek üçin çäksiz özleşdirme bilen bäsdeşlik aýratynlaşdyrma wariantlaryny hödürleýäris.

Logotip
Mata
Reňk
Bellik
Bellikleri asyň
Bukja
Logotip

定制 各种 标志 技术

 

Logotip

 

Heatylylyk geçiriji, keşdeli, şöhlelendiriji logotipler, silikon logotipleri we beýleki usullar bilen logotipiňizi adaty sport eşikleriňize goşup bileris.

Mata

 

 

Goşmaça ululykdaky ýoga balak detalisFabrik

Gaoga balaklarymyz diňe ýokary hilli matalary ulanýarlar.Premium matalarymyz, mikroblara garşy hil we derlemek ýaly ýoga balaklarymyza aýratynlyklar goşýar.

Reňk

Ogaoga balak üçin reňk çalyşmalary

Reňk

Özboluşly we bazara çykarylýan işjeň eşikleri almaga mümkinçilik berýän türgenleşik eşikleriňiz üçin dürli reňklerden saýlaň.

Bellik

P06-2-S05-4.webp

Bellik

Jikme-jiklikler we grafikalar sport eşikleriňize ýylylyk geçiriji bellikleri, ýuwulýan ýazgylar, dokalan ýazgylar we ş.m. goşup bilersiňiz.

 

Bellikleri asyň

P06-2-S05-5.webp

Bellikleri asyň

Premium asma belliklerimiz bilen türgenleşik eşikleriňize logotipiňizi, adyňyzy we beýleki marka maglumatlaryňyzy goşuň.

Bukja

P06-2-S05-6.webp

Bukja

Sport zalyňyzyň eşik gaplamalaryny marka logotipiňiz we adyňyz bilen düzüň.Her paket, talaplaryňyza laýyk dürli ululykda, reňkde we ululykda bolýar.

 

Gaoga balaklaryňyzy özboluşly etmek üçin bir gezeklik OEM sazlamasy

Goşmaça baha hyzmatlary

Üstünlige barýan ýolda aladalary aradan aýyrmak üçin oýlanyşykly çözgütlerden we markany mahabatlandyrmakdan başlap, satuwdan soňky goldawa çenli goşmaça gymmatly hyzmatlary hödürleýäris.

Aýratyn çözgütler

Ajaýyp marka

Satuwdan soň kynçylyksyz

Işjeň gözleg we gözleg

Bazaryňyzy täze dörän däli bilen aljak bolýarsyňyzmy?Markaňyzy tapawutlandyrmak üçin eşigiňize iň soňky bazar meýillerini getirip bileris.

Tejribeli dizaýner

Bazar yzygiderli gözleg

Esasy bazar maglumatlary

Güýçli özleşdirme

Öz dizaýn zerurlyklaryňyz barmy ýa-da pikirleriňiz ýok bolsa-da, işiňizi dowam etdirmek üçin dizaýnlaryňyzy bazara çykarylýan türgenleşige öwrüp bileris.

Çeýe MOQ

Çalt nusga almak

Şahsylaşdyrylan OEM & ODM

Öndürijiniň önümçilik terezisi

Adaty ýoga balak öndürijisi hökmünde lomaý we eksportda 13 ýyldan gowrak tejribämiz bar.Adaty ýoga balak önümlerimiz daşary ýurtlarda, esasanam ABŞ, Awstraliýa, Kanada, Angliýa we Europeewropada satylýar.

ZHIHUI öz zawody bilen adaty ýoga balak öndürijisi hökmünde her ýyl dürli klassiki we meşhur ýoga balaklaryny dizaýn edýär we öndürýär we OEM & ODM hyzmatlaryny hödürleýär.Gaoga eşikleriniň markasyny ösdürmek isleseňiz, logotipiňizi / nagyşyňyzy / belligiňizi / gaplamalaryňyzy / reňkiňizi / stiliňizi / aýratyn islegleriňizi kanagatlandyryp bileris.

Neýlon / spandex / poliester / likra ýaly saýlanan matalary ulanýarys, ýoga balaklary uzyn, dem alýan, geýmek üçin amatly we ajaýyp gabat gelýär.Önümçiligiň hiline berk gözegçilik etmek arkaly önümlerimiz pul üçin iň uly bahany üpjün edip, könelmäge we garramaga çydamlydyr.

Beýleki önümlerimiz, müşderilerimize dürli görnüşleri hödürleýän amatly we ýokary hilli ýoga toplaryny we ýoga kostýumlaryny öz içine alýar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Ogaoga balak öndürijileriniň önümçilik ölçegi

ZHIHUI gözleg işlerine we ýokary derejeli ýoga we sport eşiklerini öndürmäge gönükdirilen Hytaýda öňdebaryjy ýoga balak zawodydyr.Iki sany bökdençsiz we tikilen önümçilik liniýasy, 50 sany uly önümçilik enjamy we 4 sany asma önümçilik liniýasy bar, aýlyk önümçilik kuwwaty 60,000-90,000 bölek.

Zawodymyzda 8000 inedördül metrlik häzirki zaman ussahanasy, 180 tehniki işgär, hünärmen tehniki topary, hünärmen nagyş dizaýnerleri bar, her ýyl 100-den gowrak täze önüm öndürýär we müşderiler üçin öz markalaryny aňsatlyk bilen düzýär.

Ogaoga balak öndürijisini tapyň

ZHIHUI hiliň tarapdary, biz buýsanýarys we ony hemişe haýyşymyz edýäris.

Egin-eşik öndürmek tejribämiz we material üpjün edijilerimiziň we hyzmatdaşlarymyzyň giň ulgamy bilen, Hytaýda ýoga balak öndürijileriniň biri bolandygymyza buýsanýarys.

Ogaoga balak indi strategiki önümlerimiziň biri.Şonuň üçin maýa goýumlarymyzy ýokary hilli ýoga eşik önümlerini öndürmek ukybymyzy ýokarlandyrmaga gönükdirdik.Üznüksiz gözleglerimiz we täze tehnologiýalary ösdürmek, ähli işjeň zatlar üçin ýokary işlemegi, dem almagy we rahatlygy üpjün edip, mata öndürijiliginde we egin-eşik gurluşygynda öňe gidişlige itergi berýär.

ZHIHUI lomaý uzak wagtlap ýoga balak.Ogaoga balaklary has resmi ýa-da tötänleýin görünmek üçin dürli esbaplar bilen jübütlenip bilner.Haýsy pursat bolsa-da, ýoga balak öndürijisi hökmünde, dürli nagyşlarda, matalarda we ululykda ýoga balaklaryny saýlaň.Bu ýoga balak rahatlygy, solmaz owadanlygy we çydamlylygy görkezýär.Müşderilerimiziň halaýan ajaýyp ýoga önümlerini tapmak üçin şu gün giň ýoga balak kolleksiýamyza baryp görüň.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Qualityokary hilli önümler hemişe biziň talaplarymyzdyr.

topar33

12 ýyllyk tejribe

ZHIHUI ýoga balak öndürijisi doly hil dolandyryş ulgamy we tejribeli iş we hyzmat topary bilen 2009-njy ýylda döredildi.

微 信 截图 _20220621162929

Mata hilini barlamak

Matanyň daşky görnüşi zeper, tegmiller, dokma kemçilikleri, reňk tapawudy we ş.m. barlanýar.

qc

Hil kepilligi

Çig maldan gaplamaga çenli önümleriň ajaýyp hilini üpjün etmek üçin hil standartlaryny durmuşa geçirmek üçin QC işgärleri tarapyndan her bir baglanyşyk barlanýar.

微 信 截图 _20221024145501

Ajaýyp dizaýn topary

Birnäçe tejribeli ýoga balak dizaýnerleri milli dizaýn ýaryşlarynda altyn medallara eýe boldular.

生产 流程 03

100000 HK / aý

Gerekli ýoga balak önümçilik enjamlary doly, kesgitlenen awtoulag duralgasy ýeterlik we aýlyk önümi 100,000PCS-den geçýär

微 信 截图 _20221024150657

Omörite gaplama

Asma bellikleri, UPC stikerlerini we sumkalary talaplaryňyza görä düzüp bileris.

Hytaýda iň gowy lomaý sport eşik öndürijisi

ZHIHUI Hytaýda iň oňat lomaý sport eşiklerini öndürijilerden we üpjün edijilerden biridir.8000 inedördül metr meýdany öz içine alýan öz ussahanasy bar, 190-dan gowrak işgäri, 18 sany nagyş ýasaýjy we 10-dan gowrak hyzmat topary bar.Dizaýn üçin iň az sargyt mukdary 20 bölek we amatly bahany hödürleýäris.Öz sport eşikler markaňyzy döretmäge kömek ediň.

Güýçli satuw topary bilen lomaý waka geýim öndürijisi

Diňe lomaý ýoga balak öndürijisiniň satuw toparyndan däl, eýsem önümiň hilinden hem Sinfunyň uly artykmaçlygy bar, 13 ýyllyk tejribämiz bar.Satuw toparymyz diňe bir müşderilere OEM özleşdirmek hyzmatlary bilen üpjün etmek bilen çäklenmän, müşderileriň isleglerine görä dizaýn stillerini hem maslahat berip biler.Biziň öz gözleg toparymyz bar.

Hususy etiket fitnes eşik öndürijisidiris

Ösen tikin maşynlarymyz, güýçli önümçilik kuwwaty, önümiň hiliniň berk kepilligi, bäsdeşlik bahalary we çalt eltiş wagty bar, matalary gözlemek, nusgalary ösdürmek, bahalandyryş ölçegleri ýaly sport gatnaşyklarynyň doly toplumyny üpjün edip bileris (sport eşiklerini öndürip bilersiňiz) , ýörite dizaýnlar, reňkler, bellikler, UPC bellikleri, asma bellikleri, çap edilen ýa-da keşdeli logotipler, sargyt yzarlamak, ibermek we satuwdan soňky hyzmat.

Fitnes eşik öndürijileriniň doly görnüşi

Bizde dürli ýoga balak we fitnes eşik önümleri bar.Türgenleşik eşikleriniň hemmesini ýapmak üçin türgenleşik eşiklerini we ýoga balaklaryny öndürijileriň arasynda yzly-yzyna gitmeli däl.ZHIHUI fitnes eşikleriniň we ýoga balak öndürijileriniň doly görnüşidir.Katalogdan halaýan stiliňizi saýlap bilersiňiz.Öz dizaýnyňyz bar bolsa, ony görşüňize görä düzüp bileris.Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Bu barada has giňişleýin pikir alyşmak isleýäris.

Lomaý ýoga geýim öndürijileri

Döwrebap ýaşlar üçin şekilli bolmak olaryň barha artýan aladasynyň bir tarapy bolup, netijede ýoga ýaşlaşýar.Köp markalar bu tendensiýany görüp, ýoga geýim kolleksiýalaryny dizaýn edip başladylar.Lomaý ýoga egin-eşik öndürijilerimiz şeýle marka öndürijileri bilen gepleşik geçirýärler.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

MOQ näme?

1. MOQ näme?

MOQ-larymyzy 200 sanydan 100 sanydan azaltmagy, has täze we köne müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin 6 reňk we 4 ululygy garyşdyrmak we önümçiligimizi birleşdirmek kararyna geldik.

2. MOQ nähili hasaplanýar?

Ilki bilen mata böleklerini togalamaly.Dürli eşikler üçin ulanylýan mata mukdaryna baglylykda, bir rulon takmynan 80-100 bölekden ýasalyp bilner.Galanlary biderek.

Soňra önümçilik çykdajylary bar.Enjam bir gezekde uly partiýalary gaýtadan işläp biler.Olaryň näçesi bar bolsa-da, enjamyň işleýiş bahasy birmeňzeş.

Şonuň üçin mukdar gaty az bolsa, önümiň birlik bahasy ýokary bolar.

Habarlaşmak üçin maglumatlar:

Email: anna@gdzhihui.com

Jübi telefony: +8613528063147
WhatsApp: +86 13413123151

GRS şahadatnamasy näme?

Global gaýtadan işlemek standarty (GRS) ilkibaşda 2008-nji ýylda Dolandyryş birleşiginiň şahadatnamalary tarapyndan işlenip düzüldi we eýeçiligi 2011-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda dokma bir Exchangeasyna geçirildi.

Ekologiýa taýdan arassa matalarymyzyň bu şahadatnamasy bar, şonuň üçin matalarymyzyň hiline arkaýyn bolup bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin maglumatlar:

Email: anna@gdzhihui.com

Jübi telefony: +8613528063147
WhatsApp: +86 13413123151

Ekologiýa taýdan arassa matalar berip bilersiňizmi?

Elbetde, ekologiýa taýdan arassa matalaryň ulanylmagyny goldaýan sport eşikleri öndürijisi hökmünde, saýlamagyňyz üçin dürli ekologiýa taýdan arassa matalary hödürläp bileris.Mysal üçin, gaýtadan işlenen poliester, gaýtadan işlenen pagta we gaýtadan işlenen matalarda gaýtadan işlenen neýlon, organiki matalarda organiki pagta we organiki ýorgan.Mundan başga-da, ekologiýa taýdan arassa matalary islegleriňize görä düzüp bileris.

Şahsy maglumatlar:

Email: anna@gdzhihui.com

Jübi telefony: +8613528063147

WhatsApp: +86 13413123151

Gaoga balak üçin käbir dizaýn gerek bolsa, bahasy näçe?

Esasy ýoga balaklarynyň we tikiş we jübü ýaly dizaýnlaryň bahalary aşakda görkezilýär (çap etmegi hem goşmak bilen).

Esasy ýoga balaklary (spandex + poliester) + tikiş + jübüler takmynan 8-20 dollar

87% neýlon + 13% spandex + paneller + jübüler takmynan 9-25 dollar

75% neýlon + 25% spandeks + tikiş + jübüler takmynan 10-30 dollar

Şahsy maglumatlar:

Email: anna@gdzhihui.com

Jübi telefony: +8613528063147
WhatsApp: +86 13413123151

Gaoga balakda çap etmeli bolsa, bahasy näçe?

Çapyň ýerleşýän ýerine we ululygyna görä baha berilmeli, işgärler bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
Şahsy maglumatlar:
Email: anna@gdzhihui.com
Jübi telefony: +8613528063147
WhatsApp: +86 13413123151

Esasy ýoga balaklarynyň bahasy nämeden ybarat?

Adaty esasy ýoga balaklary üçin esasan poliester we spandeks ulanarys.Şol bir esasy ýoga balakda dürli yzlar we matalar we dürli bahalar bar.Iň esasy ýoga balaklarynyň bahasy 2-10 dollar töweregi.

Şahsy maglumatlar:
Email: anna@gdzhihui.com
Jübi telefony: +8613528063147
WhatsApp: +86 13413123151

Marka nyşanymy eşiklere goýup bilerinmi?

Elbetde, ýörite hyzmatlary goldaýarys.Şeýle-de bolsa, çap etmezden ozal logotipiň pdf faýly bilen üpjün etmeli bolarsyňyz, çözgüdi näçe ýokary bolsa.
Şahsy maglumatlar:
Email: anna@gdzhihui.com
Jübi telefony: +8613528063147
WhatsApp: +86 13413123151

Mysal üçin iberiş bahasy näçe?

Nusgalarymyz esasan DHL ýa-da FedEx tarapyndan iberilýär, bahasy DHL ýa-da FedEx sebitine görä üýtgeýär we goşmaça ýangyç tölegleri bar.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!

Şahsy maglumatlar:
Email: anna@gdzhihui.com
Jübi telefony: +8613528063147
WhatsApp: +86 13413123151

Anketany tabşyrdym, haçan jogap berersiňiz?

Wagt tapawudy sebäpli käwagt derrew size gaýdyp bilmeris.Usuallyöne mümkin boldugyça gysga wagtda size gaýdyp geleris, adatça 1-2 iş güni.Eşitmedik bolsaňyz, göni WhatsApp arkaly habarlaşyp bilersiňiz.

Şahsy maglumatlar:
Email: anna@gdzhihui.com
Jübi telefony: +8613528063147
WhatsApp: +86 13413123151

Mysal üçin töleg yzyna gaýtarylýarmy?

Sargyt mukdary 300 bölekden az bolsa, nusga tölegi yzyna gaýtarylmaz.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!

Şahsy maglumatlar:
Email: anna@gdzhihui.com
Jübi telefony: +8613528063147
WhatsApp: +86 13413123151

Kauçuk nyşanyny düzüp bilersiňizmi?

Customörite rezin nyşany gerek bolsa, sargyt mukdary 200 bölekden köp bolmaly.

Şahsy maglumatlar:
Email: anna@gdzhihui.com
Jübi telefony: +8613528063147
WhatsApp: +86 13413123151

Nusgalaryňyz üçin esasy wagt näçe?

J: Köne müşderiler: 10 iş güni (Daşary söwda ministrliginiň iş güni)

Iki-den gowrak proses bar bolsa, her proses 4 iş güni alar.

B: Täze müşderiler: 13 iş güni (Daşary söwda ministrliginiň iş güni)

Iki-den gowrak proses bar bolsa, her proses 4 iş güni goşmaly.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!

Şahsy maglumatlar:
Email: anna@gdzhihui.com
Jübi telefony: +8613528063147
WhatsApp: +86 13413123151

PayPal bilen töläp bilerinmi?

Elbetde, “PayPal” bilen töläp bilersiňiz.Emma “PayPal” bilen tölän bolsaňyz, aşakdakylary bilmeli

200 $ we ondan ýokary bahalar üçin 1,3.9% töleg

2. 1000 RMB-den 2.8% töleg

3. 2000 ABŞ dollaryndan gowrak, eger pullar doňup, yzyna gaýtarylyp berilmese, önümçilik togtadylýar we netijeleri müşderiniň jogapkärçiligi bolar

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!

Şahsy maglumatlar:
Email: anna@gdzhihui.com
Jübi telefony: +8613528063147
WhatsApp: +86 13413123151

Sargyt goýmak üçin zerur maglumatlar

Sargyt goýmazdan ozal sargyt barada käbir maglumatlary bilmeli

1.100pcs sargyt talaby.

Bir stiliň 100 bölegi, azyndan 2 stil, her stil 4 ululykda we her stilde diňe 1 ululyk bolup biler.

J: Täze müşderi: Eltip beriş wagty 35 gün (gidýän proses üçin diňe bir gowşuryş wagty. Birden köp bolsa, goşmaça wagt gerek)

B: Köne müşderiler: Eltip beriş wagty 30 gün (ammardan diňe bir eltip beriş wagty bar. Birnäçe bolsa, goşmaça wagt gerek)

2. Iň pes sargyt 200 bölek.

200pcs / style / 2 reňk, her stil 6 ululykda we her stil diňe 2 ululykda çap edilip bilner.

J: Eltip beriş wagty: gowşuryş wagty 35 gün (gowşuryş wagty bir gezek çykmak prosesi, eger köp bolsa, goşmaça wagt gerek)

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!

Şahsy maglumatlar:
Email: anna@gdzhihui.com
Jübi telefony: +8613528063147
WhatsApp: +86 13413123151

Poliester Spandex näme üçin sport eşikleri üçin iň gowy saýlamalaryň biri?

Telekeçileriň halaýanlaryny goldaýan fitnes eşiklerini saýlamagyny üpjün etmek üçin ZHIHUI Sport eşikleriniň siziň bilen paýlaşmak üçin birnäçe sapagy bar: Mysal üçin, näme üçin poliester-spandex matasy fitnes eşigi üçin iň oňat wariantlaryň biri?göreliň.

 

Aslynda, poliester iň ýokary sport eşik öndürijileri üçin meşhur saýlawdyr.Bu ýeňil, gyrmyzy, uzak dowamly we dem alýan.Iň esasy zat, ýokary güýç, çydamlylyk we ajaýyp izolýasiýa häsiýetlerine eýedir.

 

“Spandex” sport we fitnes eşiklerinde iň köp ulanylýan başga bir materialdyr.Iň ýokary çeýeligi bar, güýçli maşk wagtynda eşigi çeýe we amatly edýär.Mundan başga-da, der süpürýär, dem alýar we çalt guradýar, gysgaça aýdylanda, arzan, aýratynlyga baý, uzyn material üçin ajaýyp saýlaw.

Bolýar, ikisiniňem ajaýyp materialdygyny bilýärin.Onda ikisini birleşdirmegiň peýdalary näme?

Biri.Gowy süýümlilik, deformasiýa aňsat däl, gyrmyzy däl

b.Handumşak we ýylmanak el duýgusy, oňat çeýeligi, amatly bolmagy

C. Gowy çydamlylyk, gowy boýag, solmak aňsat däl

 

Customörite fitnes eşikleri üçin matalar hakda has giňişleýin öwrenmek isleýärsiňizmi?Iň oňat lomaý adaty eşikleriň biri hökmünde ykrar edilen ZHIHUI fitnes eşik öndürijisi bilen habarlaşyň.Mundan başga-da, sport brazalary, tank toplary, futbolkalar, kapotlar, penjekler, şortikler, aýakgaplar we ş.m. ýaly özüne çekiji erkek we aýal eşikleriň uly toplumyny hödürlär! Has giňişleýin maglumat üçin häzir bize ýüz tutuň!

Şahsy maglumatlar:
Email: anna@gdzhihui.com
Jübi telefony: +8613528063147
WhatsApp: +86 13413123151

Näme üçin poliester sport eşiklerine açyk reňkleri çap etmek maslahat berilmeýär?

Fitnes eşigiňiziň ussatlygy barada aýdylanda, dürli wariantlaryňyz bar.Iň ýaýranlary çap etmek we termiki geçirmekdir.ZHIHUI sport eşikleri ýalan sözlemeýär.Näme üçin poliester sport eşiklerine açyk reňkleri çap etmegi maslahat bermeýäris?Şol wagt görmedik zadyňyza düşündik.

 

Çap edilen / termiki geçirişiň ters goldawy näme?

Garaňky reňkler aşakdaky suratda görkezilişi ýaly ýeňil çap etmek arkaly görkeziler.

formaty, webp.webp

 

 

\

 

 

 

 

 

Bu meseläni çözmek üçin gowy teklipler barmy?

Poliester gara matalara has gara reňkleri çap etmegiňizi ýa-da ýerine nagyş usullaryny ulanmagy maslahat berýäris.Çap etmek / ýylylyk geçirişini talap edýän bolsaňyz, bu meseläni haýallatmak üçin sublimasiýa garşy çap / termiki geçirişiň anti-sublimasiýa täsiri gerek.Munuň esaslary näme?Gözleýän jogaplaryňyzy almak üçin Sorag-jogap bölümimiz bilen habarlaşyň.

Customörite sport eşikleri barada has köp soragyňyz bar bolsa bize habar beriň we biz olara jogap bereris.Näme hakda henizem ikirjiňlenýärsiňiz?Häzir biziň bilen habarlaşyň!

Şahsy maglumatlar:
Email: anna@gdzhihui.com
Jübi telefony: +8613528063147
WhatsApp: +86 13413123151

Sublimasiýa garşy çap / termiki geçiriş täsiri näme?

Heatylylyk geçiriji fitnes eşikleri taýýarlanylanda, matanyň ýokaryk aralaşmagy we çylşyrymly çap edilen nagşyň reňklenmegi ýaly käbir meseleleriň ýüze çykmagy gutulgysyzdyr we ahyrky netijesi gowy däl!Bu esasan syýa ýa-da mata meselesi bilen baglanyşykly.Soňra meseläni haýallatmak üçin sublimasiýa garşy effekt gerek.Principleörelge näme?Simpleönekeý sözler bilen aýdylanda, boýagyň sublimasiýasyny haýalladýan we matanyň ýüzüne aralaşýan matany dargatýan boýag bloklaýjy gatlak goşulýar.

 

Adaty sublimasiýa matalary haýsylar?

Meş, süýt ýüpek, dört taraplaýyn uzalma, poliester, neýlon, poliester, poliester-pagta we beýleki matalar.

 

Sublimasiýa garşy çap etmek / termiki geçirişiň haýsy artykmaçlyklary bar?

Biri.Reňkleriň göçmeginiň nagyşlary ýok etmeginiň öňüni alyň

b.Güýçli örtügi, aralaşmagy ýok, könelmäge çydamly we ýuwulýan

 

Düşündiňmi?Lomaý ýokary hilli sport eşiklerini göz öňünde tutýan bolsaňyz, Hytaýyň iň ýokary sport eşikleri öndürijisi ZHIHUI sport eşikleri bilen habarlaşyň, biz siziň adaty sport eşikleriňize üns bereris.

Şahsy maglumatlar:
Email: anna@gdzhihui.com
Jübi telefony: +8613528063147
WhatsApp: +86 13413123151

Beýleki motosikl şortikleri lomaý satyjylar bilen deňeşdirilende, haýsy artykmaçlyklaryňyz bar?

Lomaý motosikl şortikleriniň artykmaçlyklaryny bilmek üçin okaň.

 

1. Şahsyýet we rahatlyk

Geýimleriň dogry utgaşmasy stiliňizi görkezýär we ajaýyp görünýär.Olar biliňizi, bagryňyzy we aýaklaryňyzy rahat örtmek üçin döredildi.Olar gaty amatly we uzyn we doly hereket azatlygyna mümkinçilik berýär.Tigir sürýän şortiklerimiz spandeksden ýasalýar, şonuň üçin gaty dem alýar.
2. Reňk

Açyk reňkler tomus üçin ajaýyp!Köp terleseňiz, çal, gök we gara adamlar siziň üçin iň oňat işleýär.
3. Çyglylygy süpürmek

Polipropileni öz içine alýan materialdan öndürilen matalar der siňdirýär we münmek üçin gowy saýlawdyr.Egin-eşikleriňizi çyglamazdan deriňizden der süpürýärler, sizi ysgynsyz we ysly duýýarlar.

Şahsy maglumatlar:
Email: anna@gdzhihui.com
Jübi telefony: +8613528063147
WhatsApp: +86 13413123151

Plusörite goşmaça ululykdaky ýoga balak lomaý öndüriji

Adamyň ululygyna we bedenine garamazdan, erkin hereket etmegi üçin dogry sport eşikleri gerek.ZHIHUI işjeň eşiklerinde, markaňyza wekilçilik edýän ajaýyp geýim kolleksiýasyny döretmek üçin ýöriteleşdirilip we tanalýan goşmaça ululykdaky işjeň eşikleriň lomaý görnüşini hödürleýäris.

Meşhur lomaý ýoga balak öndürijisi hökmünde bizde sypdyryp bolmajak ajaýyp türgenleşik eşikleriniň köp görnüşi bar.Funksiýa we stili halaýan erkekler we aýallar üçin döredilen fitnes eşikleriniň ägirt uly sanawy bar.Departmentshli bölümleriň iň oňat kombinasiýasynda - hil, ululyk, reňk, tendensiýa we başgalar, ylgaýan eşikler, ýoga eşikleri, fitnes eşikleri, dem alyş öndürijiligi we gözüňi özüne çekiji önümler ýaly özboluşly fitnes eşikleriniň ýygyndysy bar.Hemişe giňelýän işjeň eşiklerimiz, sizi we müşderileriňizi haýran galdyrar.

Şahsy maglumatlar:
Email: anna@gdzhihui.com
Jübi telefony: +8613528063147
WhatsApp: +86 13413123151

Lomaý çyzykly sport şortikleri has gowumy?

Bu soraga meniň jogabym "hawa".

“Liner”, müşderiňize köplenç iň köp işleýän erkekleriň şortikleri bolan has “gulplanan” duýgy berer.Şeýle hem birnäçe dürli işleýän gysga çyzgylar bar: çyzykly, gysga çyzykly ýa-da gysylan.Her pad dürli peýdalary hödürleýär.Padyň her görnüşi dürli peýdalary hödürleýär.

Mysal üçin, gysyş paneli bolmak, öndürijiligiňize we dikelişiňize kömek edip biler, bir jübüt çyzykly şortik, ýa-da sport görnüşli bra geýmek isleseňiz gowy bolardy.ZHIHUI sport eşiklerinden, ähli çyzyklary goşmak bilen, gysga şortikleri lomaý satyp bilersiňiz, şonuň üçin müşderileriň halaýan stilini saýlap bilersiňiz.Käbir adamlar gysyş duýgusyny, käbir adamlar erkinlik duýgusyny halaýarlar.

Lomaý sport şortikleri zerur bolsa we özboluşly düşünjäňiz bar bolsa, şu gün sport şortik öndürijisine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.ZHIHUI-a näme hakda pikir edýändigiňizi aýdyň we wagtyňyzy ýitirmäň - ahyrsoňy, fitnes eşik bazary ýokary bäsdeşlik bazarydyr.
Şahsy maglumatlar:
Email: anna@gdzhihui.com
Jübi telefony: +8613528063147
WhatsApp: +86 13413123151

Lomaý ýoga leggini satyn alanyňyzda göz öňünde tutmaly maslahatlar

Lomaý ýoga leggini gözleýän bolsaňyz, dogry ýerde!ZHIHUI ýoga balak lomaý ýoga balak bilen baglanyşykly ähli meseleleri çözer we siz ondan ylham alyp bilersiňiz.

1. Uzynlyk

Lomaý ýoga balakda bolanyňyzda bu ilkinji üns bermeli zat.Doly uzynlygy, dokuz, sekiz, ýedi ýa-da bäşmi?Satmak isleýän möwsümiňize we maksatlaýyn toparyňyzyň isleglerine baglydyr.

2. Stil

Leumşak ýoga ýa-da işjeň ýoga halaýarsyňyzmy?Ildumşak bolsa?Orta beýik / beýik bel gowy.Maşk talap edýän bolsa (işjeň), ýokary biliňize ýapyşmaly.Sebäbi olar diňe budlaryňyz ýa-da ýumruklaryňyz bilen çäklenmeýär.

3. Mata

Gaoga amalynyň görnüşine baglylykda, dem alyş, çyglylygy we çydamlylygy üçin dogry matany saýlaň.Poliester / neýlon / spandex / Likra we ş.m.

4. Nusga

Gaty reňkmi ýa-da çap?Haýsyny halaýandyklaryny müşderileriňiz kesgitleýär.

Gaoga balaklarynyň lomaý satuwy barada has giňişleýin bilesiňiz gelýärmi?Size özüne çekiji katalog hödürläp biljek iň meşhur hususy bellikli leggings öndürijilerinden biri bolan ZHIHUI bilen habarlaşmaly.Bu, elbetde, müşderileriňizi gaty begendirer.

Şahsy maglumatlar:
Email: anna@gdzhihui.com
Jübi telefony: +8613528063147
WhatsApp: +86 13413123151

Beýleki lomaý fitnes eşik öndürijileri we üpjün edijileri bilen deňeşdireniňde sizi tapawutlandyrýan zat

Lomaý ýoga leggini gözleýän bolsaňyz, dogry ýerde!ZHIHUI ýoga balak lomaý ýoga balak bilen baglanyşykly ähli meseleleri çözer we siz ondan ylham alyp bilersiňiz.

1. Uzynlyk

Lomaý ýoga balakda bolanyňyzda bu ilkinji üns bermeli zat.Doly uzynlygy, dokuz, sekiz, ýedi ýa-da bäşmi?Satmak isleýän möwsümiňize we maksatlaýyn toparyňyzyň isleglerine baglydyr.

2. Stil

Leumşak ýoga ýa-da işjeň ýoga halaýarsyňyzmy?Ildumşak bolsa?Orta beýik / beýik bel gowy.Maşk talap edýän bolsa (işjeň), ýokary biliňize ýapyşmaly.Sebäbi olar diňe budlaryňyz ýa-da ýumruklaryňyz bilen çäklenmeýär.

3. Mata

Gaoga amalynyň görnüşine baglylykda, dem alyş, çyglylygy we çydamlylygy üçin dogry matany saýlaň.Poliester / neýlon / spandex / Likra we ş.m.

4. Nusga

Gaty reňkmi ýa-da çap?Haýsyny halaýandyklaryny müşderileriňiz kesgitleýär.

Gaoga balaklarynyň lomaý satuwy barada has giňişleýin bilesiňiz gelýärmi?Size özüne çekiji katalog hödürläp biljek iň meşhur hususy bellikli leggings öndürijilerinden biri bolan ZHIHUI bilen habarlaşmaly.Bu, elbetde, müşderileriňizi gaty begendirer.

Şahsy maglumatlar:
Email: anna@gdzhihui.com
Jübi telefony: +8613528063147
WhatsApp: +86 13413123151

Diňe sport zaly / ýoga geýimi öndürýärsiňizmi?Ora-da başga önüm öndürýärsiňizmi?

Hemmelere salam, men ZHIHUI ýoga balak topary.Maňa e-poçta iberen köp sanly soragyňyzy ýygnap, aşakda öz pikirlerimi paýlaşaryn.

S: Diňe lomaý sport eşikleri / ýoga eşikleri öndürýärsiňizmi?Ora-da başga önüm öndürýärsiňizmi?

J: Hawa, fitnes / sport we ýoga eşikleri bilen meşgullanýarys.Itöne munuň bilen çäklenmeýär.Şeýle hem, tennis yubkalary, futbol kostýumlary, alpinizm kostýumlary, welosiped kostýumlary, suwa düşülýän eşikler we başgalar öndürýäris.Has giňişleýin bilmek isleseňiz soraň.

Mundan başga-da, egin-eşikleriň köp ulanylmagy sebäpli sport, dynç alyş we modany birleşdirýän eşiklerimiz bar.Şahsy bellikli fitnes eşikler katalogymyzy görmek üçin bize ýüz tutuň.

Başga bir zat goşmalymy?

Atleizuranyň bir tendensiýadygyny hemmeler bilýär, bu ýerde-de edil şonuň ýaly.Giriş, sport eşikler kolleksiýamyzy taparsyňyz, diňe bir maşk edip, söwda etmäge we ertirlik naharyny iýip bilmersiňiz, çagalary ýygnamak üçin hem gowy saýlaw edip bilersiňiz.Sebäbi amatly, ajaýyp we ýeňil.

näme garaşýarsyň?Moda fitnes eşikleriniň we sport eşikleriniň köp görnüşini özleşdirmek we lomaý satmak isleýän satyjy bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyň.Islegleriňizi bize aýdyň, şeýle hem sport eşiklerimiziň katalogyny alyp, lomaý bahalary alyp bilersiňiz.

Şahsy maglumatlar:
Email: anna@gdzhihui.com
Jübi telefony: +8613528063147
WhatsApp: +86 13413123151

Dört taraplaýyn çeýeligi näme?Näme üçin ýoga balaklaryna dört taraplaýyn uzynlyk gerek?

Dört taraplaýyn uzalma barada has giňişleýin öwrenmek üçin ZHIHUI ýoga balak täzeliklerini okaň.Çuňňur, şonuň üçin dört taraplaýyn elastik ulanmagy bilmek üçin ähli maglumatlaryňyz bar.

Dört taraplaýyn çeýeligi näme?

Dört taraplaýyn elastik adyndan özüni düşündirýär, ýöne käbir adamlar hakykatdanam bulaşýarlar.Geliň, has içgin seredeliň.

Aslynda bir taraplaýyn, iki taraplaýyn we dört taraplaýyn uzyn matalar bar.

Tapawudyna düşünmek üçin kesgitleýji faktoryň (1) uzalmagy (2) matanyň dikeldilmegini bilmelisiňiz

Bir taraplaýyn uzalma, mata bir tarapa uzalyp gidýär, ýöne dikelmeýär.

Iki taraplaýyn çeýeligi, mata uzalsa-da, iki görnüşde dikelýär: keseligine ýa-da dikligine.Şol bir wagtyň özünde iki tarapa-da hereket etmeýär, ýöne çakdanaşa gysylansoň, sagalyp başlaýar we erbet görünýär.

Dört taraplaýyn uzalma matanyň hem transvers, hem uzyn tarapa uzalyp biljekdigini aňladýar.Matanyň bir nokadyny durnuklaşdyrmak üçin dört tarapa, aşak, saga we çepe uzalyp biler.
Näme üçin ýoga balaklaryna dört taraplaýyn uzynlyk gerek?

Dört taraplaýyn uzaldylan mata, bedeniňiz bilen hereket etmek, sazlamak we kontur etmek we erkin hereket etmek üçin bedeniňiz bilen uzalýar.

Gaoga balaklary islendik maşkda ýa-da gündelik ulanylanda öz görnüşini saklaýandyklary üçin iň ýokary rahatlygy üpjün edýär.

ZHIHUI 4 taraplaýyn uzyn balak, iň oňat mata poliester spandex trikota fabric mata.
= Dükanyňyz üçin bu 4 taraplaýyn ýoga balaklaryna maýa goýmak isleýärsiňizmi?Hytaýda iň meşhur ýoga balak öndürijileriniň biri bilen habarlaşyň.Gaoga balaklarynyň has amatly we özüne çekiji ýygyndylaryna göz aýlaň.

Şahsy maglumatlar:
Email: anna@gdzhihui.com
Jübi telefony: +8613528063147
WhatsApp: +86 13413123151

Spandex näme?Sport zalyna näme üçin spandex gerek?

Spandex barada aýdylanda, täze doglan çagalar sport eşikleriniň spandex zerurlygynyň sebäbini bilip bilerler.Şol sebäpli ZHIHUI ogaoga balak, hemmelere kömek etmek üçin bu makalany ýörite neşir etdi.Has giňişleýin öwrenmek üçin göz aýlaň:

Spandex kim?

Likra ýa-da elastan diýlip hem atlandyrylýan "spandex" önümi uzadýan we görnüşini saklaýan matadan ýasalýar.Spandex süýümi DuPont himigi Jozef Şivers tarapyndan oýlanyp tapyldy.DuPont mata spandex diýip atlandyrdy, ýöne materialy meşhur etmek üçin marka ady hökmünde "Lycra" -ny saýlady.

Häzirki wagtda spandex egin-eşik pudagynda, içki eşiklerden we sport zallaryndan başlap, haute koutura çenli bar we beýleki ugurlarda hem ulanylýar.

Sport zalyna näme üçin spandex gerek?

Uzaldylan sintetiki mata hökmünde spandex, goldaw, rahatlyk we laýyklyk talap edýän fitnes eşiklerinde gaty meşhurdyr.sebäp?Geliň bilelikde seredeliň:

1. Elastik we deformasiýa aňsat däl.Gaýtadan uzalanda-da asyl uzynlygyny we şekillerini saklaýar.

2, howa geçirijiligi.Bagtymyza, hiç haçan ýeke däl, dürli süýümler bilen bilelikde ulanylýar.

Pagta + spandex ýaly: ol diňe bir pagta süýüminiň rahatlygy we dem alyş ukybyna eýe bolman, eýsem pagta süýüminiň ýoklugynyň gowy elastikliginiň we deformasiýasynyň däl aýratynlyklaryny hem göz öňünde tutup, matany has amatly we amatly edýär.

Poliester + Spandex: Diňe çyglylyk bilen işlemek bilen çäklenmän, bedeniň şekiline laýyk çeýe uzalyp bilýär.

3. Amatly we amatly: Spandeksden ýasalan türgenleşik eşikleri ajaýyp laýyklygy we rahatlygy görkezip biler.Spandex leggings ýaly, erkin hereket etmegiňize mümkinçilik berýän aýaklaryňyzy berk gujaklaýar.

4. Çydamlylygy: Spandex matalary meşhur edýän faktorlaryň biri bolan ýag we der sebäpli dörän aşgazana garşy durýar.Mundan başga-da, spandex önümlerini saklamak aňsat we ýörite ýuwulmagy talap etmeýär.

5. Gowy işleýiş, spandex boýamak aňsat.Spandeks saklaýan matalary beýleki süýümleriň gaýtadan işlenişiniň köpüsinde boýamak, çap etmek we gutarmak mümkindir.

Spandex bilýärsiňizmi?Aboveokarda açyk soraglaryňyz bar bolsa ýa-da “Spandex Tracksuits” hakda soraglaryňyz bar bolsa bize habar bermegiňizi haýyş edýäris!ZHIHUI ogaoga balaklarynyň bilelikdäki medeniýeti, has köp adama lomaý fitnes geýim markasyny üstünlikli giňeltmäge ýa-da döretmäge we aramyzda ýeňiş gazanmak üçin kömek etmekdir.Geliň indi biri-birimizi has gowy tanamak üçin birleşeliň!

Şahsy maglumatlar:
Email: anna@gdzhihui.com
Jübi telefony: +8613528063147
WhatsApp: +86 13413123151

Maňa maşk eşikleriniň täze setirini ösdürmäge kömek edip bilersiňizmi?

Web sahypamyza göz aýlaýarkaňyz, gözleýän stiliňiziň ýokdugyna göz ýetirdiňiz we täze ýoga balak kolleksiýasyny ösdürmek islediňiz.Kömek edip biljekdigimizi bilmek isleýärsiňizmi?

Jogap mutlak.Aslynda, ZHIHUI ýoga balaklaryny özleşdirmek ukyby hakyky.Bu bizi bäsdeşlerimizden tapawutlandyrýar, önümçilige ünsi jemleýäris, ýöne tendensiýalary yzarlaýarys we täze elementler goşýarys.Lomaý ýoga balak katalogymyzy ýylda 4 gezek täzeleýäris.Islegleriňiz bar bolsa, soňky tendensiýalar üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Bir ýerde fitnes eşigini görseňiz we şuňa meňzeş bir zat isleseňiz ýa-da özüňiz dizaýner bolsaňyz we önümleriňizi görkezmek isleseňiz, şu gün bize ýüz tutuň!

Şeýle-de bolsa, göz öňünde tutulmaly birnäçe zat bar:

Ilki bilen wagt ... Önümi ösdürmegiň çylşyrymlylygy sebäpli, diňe biziň bilen habarlaşyp, sargyt haýyşyny bereniňizden soň size takmynan wagt berip bileris.Adatça, nusgalary 12 günüň içinde ösdürip bolýar.

Ikinjiden, bahasy ... üýtgeşik bolsa we sahypamyzda şuňa meňzeş önüm ýok bolsa, biz ony siziň üçin ösdürmäge taýýardyrys.Şeýle-de bolsa, önüm häzirki ýagdaýymyzdan birneme tapawutly bolsa, MOQ görkezeris (köplenç 200 bölek).

Iň soňkusy, awtorlyk hukugy ... hiç bir belli markanyň kanuny hukuklaryny göçürmek ýa-da bozmak bilen meşgullanamzok.Düzgün bozulmajak bolsaňyz, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Näme pikir etseňizem, ZHIHUI ýoga balak size kömek edip biler.

Şahsy maglumatlar:
Email: anna@gdzhihui.com
Jübi telefony: +8613528063147
WhatsApp: +86 13413123151

Haýsy gümrük hyzmatlaryny hödürläp bilersiňiz?

ZHIHUI, senagaty we söwdany birleşdirýän sport eşikleriniň adaty lomaý satyjysy.Customöriteleşdirilen sport eşikleri matalaryny, şahsy bellik logotiplerini, sport eşikleriniň stillerini, reňklerini, sport eşikleriniň ululyklaryny, sport eşikleriniň marka belliklerini, sport eşikleriniň daşky gaplamalaryny, içerki gutlag kartalaryny we başgalary üpjün edip bileris.

Şahsy maglumatlar:
Email: anna@gdzhihui.com
Jübi telefony: +8613528063147
WhatsApp: +86 13413123151

Zawodyň önümçilik kuwwaty nämeden ybarat?

ZHIHUI professional sport eşikleriniň lomaý öndürijisidir.Humeniň egin-eşik önümçilik çeşmelerine bil baglap, sport eşikleri öndürmek üçin ýeterlik çig mal bar.Kompaniýamyzyň takmynan 100-200 işgäri bar we sport eşiklerini öndürýänleriň üçden iki bölegi her gün 30,000-50,000 sport eşiklerini öndürip biler, bu bolsa önümçilik kuwwatymyzyň gaty güýçlidigini görkezýär.Dürli awtomatlaşdyrylan maşynlarymyz sport eşiklerini ýasamak üçin bilelikde işleýär.

Şahsy maglumatlar:
Email: anna@gdzhihui.com
Jübi telefony: +8613528063147
WhatsApp: +86 13413123151